Inlägg

2019-03-07

Vi reser ett UTOPIA. We rise UTOPIA

((ENGLISH BELOW))

Dystopi. Naturkatastrofer. Klimatförändringar bortom räddning. Osäker framtid. Högerns framfart. Krig. Byggandet av murar. Rasism. Förlust av rättigheter…

Löpsedlarna förutspår ingenting bra. Slitaget på jorden, i människorna, är uppenbart. Striderna förs i världens alla hörn. Segrarna finns där. Vi behöver minnas dem. De vill få oss att tro att den enda verkligheten som finns, är den som de planerar. De vill få oss att tappa lusten till idéer, förlora kampglädjen och segervissheten.

Vi delar inte deras dialektik. Vi reser ett UTOPIA, vi vill skapa ett projekt.

Revolutioner, revolter och uppror är en del av mänskligheten och har varit det så länge auktoriteter har funnits. Vi har en historia som sträcker sig över två århundraden, vi har ärvt idéer som sträcker sig över sekel, av kamper som trots våldet och repressionen som utövats mot dem fortsätter att existera. Vi har ett förflutet kantat av segrar och förluster, av revolutioner och massakrer, som alla har något att lära oss. Vi har ett förflutet kantat av människor, kamrater som stupat för sina idéer, för att ha försvarat modeller som inte anpassade sig till det etablerade samhället; de trodde sällan att de skulle lyckas men hindrades inte av det.

Vi bär stolt med oss det förflutna och en ny världen i våra hjärtan men vi vill inte att det ska sluta här.

Den institutionella vänstern är tydligare än någonsin en kropp utan livsgnista; som trots att den kan gå, är rutten på insidan. Sveket mot arbetarklassen, rasismen, den interna korruptionen och jakten på makt till varje pris. Vi svämmar över av exempel. Här och överallt. Det är i stället på gatan, i våra kvarter, på arbetsplatsen eller platser där vi möts för att ha kul eller lära oss som vi finner allierade, med vilka vi kan konspirera mot den rådande ordningen.

Vi vill därför samlas igen under en anarkistiska bokmässa. Dela och diskutera idéer, lära av varandra, skapa erfarenheter och starkare band.

Det har nu gått ett år sedan gick ihop och organiserade Malmös senaste bokmässa. Det var en lång process, där vi försökte hitta en blandning av böcker, publikationer, föredrag och teman att diskutera. Under sex månaders möten organiserades mässans strukturer. Vi försökte skapa ett intressant program för alla och på ett sätt som alla, på ett eller annat sätt, kände sig bekväma med.

Bokmässan arrangerades helgen den 16-18 juni 2018. Ungefär 300 personer rörde sig genom Sofielunds Folkets hus, genom samtal, debatter, böcker, tidningar, skratt, spänningar, kunskap och stöd. Ungefär hälften av programpunkterna var på svenska och resten var på engelska. Det var fint att träffa mycket folk som kommit långväga för att dela denna helg med oss.

Vi hoppas att vi ses igen under helgen den 7-9 juni 2019, i Sofielunds Folkets hus i Malmö.

Vi måste ut ur våra hus, ge oss ut på gatorna, mötas, arbeta i konfliktens föreningar, varsamma eller glada, i spillrorna av denna värld. Organisera dig. Organisering har aldrig handlat om annat än att älska sig själv.

Gör anarkismen till ett hot igen.

____________________________________________________________________________________


Dystopia. Natural catastrophes. Unstoppable climate change. Uncertain future. The Rise of the right-wing. War. Construction of walls. Racism. Loss of rights …

The headlines do not predict anything good, the wear is obvious, on the planet and in people. The battles are being fought in every corner of the world, victories exist and we need to remember them. They want us to believe that there is no reality other than what they plan, they want to make us lose our passion for ideas, the excitement for struggles and the confidence in victory.

We do not agree with their dialectic. We rise UTOPIA, we want to create a project.

Revolutions, revolts and insurrections are part of humanity, and has been as long as authority has existed. We have almost two centuries of history, we have inherited more than a century of ideas, of struggles that in spite of the violence and repression exerted on them continued to exist. We have a past of victories and defeats, of revolutions and massacres, and we have to learn from all of them. We have a past full of people, comrades who left their lifes for the ideas, for defending a model that did not conform to the established, although from the beginning they thought there would be no possibility of success, that never stopped them.

We proudly carry that past and that new world in our hearts and we do not want this to end here.

The concept of the institutional left is clearly, more than ever, that it is a body without life; that despite walking, it is rotten inside. The betrayal of the working class, the racism, the corruption inside and the search for power by any means. The examples are many. Here and everywhere.

But on the street, in our neighbourhoods, in the workplace or in the place where we have fun and learn, is where we will find allies, with whom we can conspire against the ruling order.

That's why we want to meet again at the anarchist book fair. Share and discuss ideas, learn from each other, generate experiences and create stronger bonds.

It's been a year since we got together to organize the last anarchist book fair in Malmö, a complex process in which we try to find a variety of books, publications, presentations and topics to deal with. There were six months of assemblies in which we organized the structure of the fair and we tried to create an interesting program for each and every one and in which all in one way or another felt comfortable.

The event took place in the weekend of June 16 to 18, 2018. Around 300 people passed through Sofielund Folkets hus, sharing talks, debates, books, publications, laughter, tensions, knowledge and support. About half of the acts were in Swedish and the other half in English. It was positive to meet many people who came from far away places to share those days with us.

We hope to meet again on the weekend of June 7 to 9 in Malmö in Sofielunds Folkets hus.

We have to leave our house, go to meet, get on the road, work in the union of conflict, prudent or happy, among the pieces of this world. Organize. Organizing has never been anything more than loving yourself.

Make anarchism a threat again.Malmös Anarkistiska Bokmässan

Kommentera

captcha