Info

(In english below)

Manifest

Gatorna är ett antiauktoritärt självorganiserat mediaprojekt som syftar till att informera och inspirera! Vi vill sprida information från klasskamp och uppror och vill uppmuntra till revolutionära handlingar och revolt. Vi är inte en plats för information som produceras av mainstreammedia, partier, reformistiska fackförbund, och liknande organisationer. Vi kompromissar inte med makten utan vill ge plats åt icke-hierarkisk informationsspridning och diskussion direkt från gatorna, till gatorna.

Gatorna strävar efter att sprida gräsrotsinformation på ett icke hierarkiskt sätt utan att främja konstruktionen av ideologiska dogmer och vill spegla en mångfald av perspektiv och erfarenheter.

Det här projektet kommer ur uppfattningen att vi, de radikala sociala rörelserna, i allt högre grad fått vår information av den borgerliga pressen snarare än från våra egna strukturer. Det innebär att någon annan sätter agendan åt oss och att våra egna självbestämmande projekt inte uppfattas som "verkliga" om de inte får uppmärksamhet i borgerlig offentlighet. Detta är en ohållbar situation för en rörelse vars mål är går tvärtemot den ägande klassens intressen.

Gatorna är ett kontrainformationskollektiv och dess medlemmar kommer från olika ideologiska bakgrunder. Kollektivets medlemmar samlar in, kollar upp och distribuerar information/nyheter som kommer direkt från gatorna, från arbetsplatser, universitet och skolor, fängelser, sjukhus, fotbollsarenor och så vidare. Det ska noteras att Gatorna bara ger en möjlighet att sprida information. De som skapar informationen är Gatornas egna användare och andra kontrainformationskollektiv som föreslår texter och händelser som bör spridas. All interaktion mellan medlemmarna av kollektivet och användarna definieras av antiauktoritära, antifascistiska, antisexistiska principer och bygger på politisk solidaritet, internationalism och feminism.

Gatorna försöker inte bara att informera men utan också föra samman politiska grupper, att komma bortom ideologiska och organisatoriska barriärer och ge en plattform för att dela information, metodologi och ideologiska traditioner bortom specifika sociala kamper, städer, länder och ideologier. Gatorna har som mål att främja radikala projekt, att framhäva olika aktioner och texter från anarkistiska, antiauktoritära, autonoma och antifascistiska kollektiv, från basfack och sociala center, ockupationer, etc. Utöver detta så (åter)publicerar Gatorna texter och nyheter om events, strejker, solidaritetsaktioner, aktivism, direkt aktion och texter som tar på sig ansvar för aktioner, texter för att mobilisera inför politiska aktioner samt flyers, kommunikéer, kampanjer, analyser, etc. Gatorna är även ett forum för diskussion och utbyte av taktik, strategi och analys från det avancerade till det vardagliga.

Dock är detta kontrainformationsprojekt inte bara till för att täcka politiska rum och/eller den sociala kontext de existerar i. Gatorna är till för att ge en röst åt sociala grupper som är påverkade eller som kommer bli påverkade av förändringar i kapitalismen och de exploaterande relationer som utvecklas och uppehålls av detta system. Kontrainformation skapar en dialog och ger möjlighet att tala till varje politiskt subjekt eller kollektiv som motsätter sig den ekonomiska och politiska eliten. Gatorna försöker framförallt skapa ett direkt, och hela tiden pågående, informationsflöde angående både de sociala rörelsernas verksamhet men även maktens angrepp på oss. Vårt mål är att sprida politisk medvetenhet, att internationalisera och stödja självorganisering och att koordinera sociala grupper mot apati och depression.

Att använda kontrainformation som metod för att täcka protesterna och masskamp mot repressiva mekanismer är inte bara en reflex utan en nödvändighet. Idén och praktiken av att ägna sig åt kontrainformation kan inte separeras från ett subversivt politiskt projekt. Samtidigt som relationen mellan radikala aktioner och kontrainformation blir starkare så rör vi oss närmare vårt mål, den sociala revolutionen, vilket är något annat, något mycket djupare och radikalare, än en tillfällig revolt som snabbt kan tämjas. Kontrainformation är en del av ett projekt som tillsammans med handling främjar individuell och kollektiv social befrielse.

/Gatorna

Kontakta oss: gatorna (at) riseup (punkt) net

Manifesto (english)

Gatorna (”The Streets”) is an anti-authoritarian self-organized media project, which aims to inform and inspire! The site broadcasts information from different class struggles and rebellions as well as encourages revolutionary actions and revolt. Gatorna is not a place for information/news produced by mainstream media, political parties, reformist unions and similar organizations. Gatorna does not compromise with power structures but gives space to non-hierarchical spreading of information and discussions directly from the streets to the streets. Gatorna strives to spread grassroots information in a non-hierarchical way without supporting the construction of ideological dogmas and reflects a multitude of perspectives and experiences. This project is spun out of the idea that we, the radical social movements, to an all greater degree have been getting our information from bourgeoisie press rather than from our own infrastructures. That means that someone else sets the agenda for us and that our own autonomous projects do not become “real” if they do not get any publicity in the bourgeois "public" sphere. It is an impossible situation for a movement whose goals are directly opposed to the interests of the owning class.

Gatorna gives a voice to social actors who are affected or will be affected by changes in capitalism and the exploitative relationships that are developed and maintained by this system. The site supports radical projects and covers different actions and texts from anarchist, anti-authoritarian, autonomous and antifascist groups; from base syndicates and social centers, squats and so on. Moreover, Gatorna republishes texts and news about events, strikes, solidarity actions, activism, direct action, communiques and propaganda material for political actions as well as flyers, campaigns, analysis, and so on. Gatorna is also a forum for discussion and exchange of tactics, strategy and analysis. Important to know is that Gatorna only provides the possibility to spread information. Those who actually create information and news are Gatorna's own users/readers as well as radical political groups that publish texts and events. All interactions among the readers of Gatorna, the admin collective and all others involved are defined by anti-authoritarian, antifascists, anti-sexist principles and are built on political solidarity, internationalism and feminism.

Counterinformation creates a dialogue and gives possibility to speak to any political subject or collective that is fighting against the economic and political elite. Gatorna tries, above all, to create a direct and continuous information flow regarding both the activities of radical social movements but also the attacks of repressive structures (such as the state, capital, patriarchy, fascists) against the working class and all those who oppose power. Gatorna's goal is to spread political consciousness, to internationalize and support self-organization and to coordinate social groups against apathy and depression. To use counterinformation as a method to cover the protests and mass struggles against repressive mechanisms is not just a reflex but a necessity. The idea and practice of working with counterinformation cannot be separated from a subversive political project. At the same time as the relationship between radical actions and counterinformation becomes stronger, we move closer to our goal; the social revolution, which is something different, something much deeper and more radical than a sudden revolt, which can easily be tamed. Counterinformation is part of a project that together with action supports individual and collective liberation.

/Gatorna

Contact: gatorna (at) riseup (dot) net