Event

Ta Natten Tillbaka: Nej till all sexuell exploatering

När: 2020-03-07 20:00
Var: Masthuggstorget, Göteborg

//English below////OBS: KVINNO- OCH TRANSSEPARATISTISKT//*7 mars kör vi igen!Vi tar natten tillbaka och säger nej till all sexuell exploatering!Tillsammans demonstrerar vi från Masthuggstorget till Götaplatsen med musik, slagord och dans! För att gatan, natten och våra kroppar tillhör oss! Vi står upp för varandra, mot förtrycket - för tillsammans är vi starka!FLASHMOB: Under demonstrationens gång kommer vi tillsammans framföra en svensk översättning av den chilenska feministiska flashmobben "Un violador en tu camino". Alla deltagare är mycket varmt välkomna att vara med! Vi publicerar texten och koreografin under helgen den 22-23 februari, och kommer även dela ut texten på papper under demonstrationen. Ett chilenskt framförande med översättning: https://www.youtube.com/watch?v=5LwkvHTh44Q
Mer information: https://en.wikipedia.org/wiki/A_Rapist_in_Your_Path
För den som vill vara med och öva innan demonstrationen finns tillfälle på det separatistiska förhänget dagen innan: https://www.facebook.com/events/777338049447553/Rasismen, patriarkatet och kapitalismen har alla dödliga konsekvenser, men tillsammans stoppar vi detta våld. Vi kämpar emot kapitalismen, i vilken kvinnors och transpersoners kroppar görs till handelsvaror.Kapitalismen är ett system där alla aspekter av våra kroppar förväntas vara tillgängliga och till salu. Ett system där högt uppsatta chefer betalar tonåringar för sex, där svenska turister tar sig rätten att exploatera barn, kvinnor och transpersoner på semestern, där en livmoder kan hyras och barn kan köpas. Det är ett system där rasifierade exotifieras och transpersoner fetischeras. Där nationalstater och rasism tvingar in papperslösa i prostitution genom trafficking och fattigdom. Personer som är speciellt utsatta, som transpersoner som har blivit övergivna av sina familjer, papperslösa och kvinnor i fattigdom, tvingas i detta system sälja sina kroppar för att överleva.Kvinnor och transpersoner våldtas och mördas i prostitution. Trots detta hör vi röster som vill göra det enklare för män att köpa sex. Poliser skickar torskars böter till en annan adress för att familjen inte ska få veta och strippklubbar tillåts bedriva verksamhet i centrala Göteborg. Nyliberaler vill expandera alla marknader och tjäna ännu mer pengar på kvinnor och transpersoners lidande, samtidigt som politikerna skär i budgetar till kvinnojourer. Vi ser sexuell exploatering som ett förtryckande system och vill drömma större! Vi vill ha ett system utan marknader!Torskar, rasister, transfober, sexister och poliser gör natten otrygg! Vår natt är en natt utan våld och exploatering! 7 mars tar vi natten tillbaka!Ingen är fri förrän alla är fria!Hårt mot hårt, i hemmet och på gatan!Mycket mer händer denna helg (6-8 mars), följ oss för mer information!

//OBS: KVINNO- OCH TRANSSEPARATISTISKT//*Ta Natten Tillbaka är en rörelse där kvinnor och transpersoner tillsammans går ut på gatan och tar tillbaka det som tillhör oss – vår frihet. Varje år hålls Ta Natten Tillbaka-demonstrationer i över 30 länder. Organiseringen i Göteborg består av ett socialistiskt och feministiskt nätverk av kvinnor och transpersoner från Göteborgs vänster.Ta gärna med dina feministiska plakat och banderoller, men lämna partiflaggor hemma!
*Demonstrationen är enbart till för kvinnor, transpersoner och ickebinära. Ingen demovakt eller deltagare får köna någon.________________________
Take Back the Night - No to All Sexual Exploitation!// NOTE: WOMEN AND TRANSEPARATISTIC // *March 7th, here we go again!We´ll take back the night and say no to all sexual exploitation!Together we demonstrate from Masthuggstorget to Götaplatsen with music, slogans and dance! For the street, the night and our bodies belong to us! We stand up for each other, against oppression - because together we are strong!Racism, patriarchy and capitalism all have deadly consequences, but together we stop this violence. We fight against capitalism, in which the bodies of women and trans people are made into commodities.Capitalism is a system where all aspects of our bodies are expected to be available and for sale. A system where senior managers pay teenagers for sex, where Swedish tourists exploit children, women and trans people on holiday, where a womb can be rented and children can be bought. It is a system in which people of color are exoticized and trans people are fetishized. Where nation states and racism force paperless into prostitution through trafficking and poverty. Persons who are particularly vulnerable, such as trans people who have been abandoned by their families, paperless women and women in poverty, are forced by this system to sell their bodies to survive.Women and trans people are raped and murdered in prostitution. Despite this, we hear voices that want to make it easier for men to buy sex. Policemen send sex buyers’ fines to another address to prevent their families from finding out about it, and strip clubs are allowed to conduct business in central Gothenburg. Neo liberals want to expand all markets and make even more money of the suffering of women and trans people, while politicians cut budgets for women's shelters (Kvinnojourer). We see sexual exploitation as an oppressive system and want to dream bigger! We want a system without markets!Sex buyers, racists, transphobic people, sexists and police make the night unsafe! Our night is a night without violence and exploitation! March 7th we will take back the night!No one is free until everyone is free!Bash back, at home and on the street!Much more is happening this weekend (March 6-8), follow us for more information!

// NOTE: WOMEN AND TRANSEPARATISTIC // *Take Back the Night is a movement where women and trans people walk together out into the street and take back what belongs to us - our freedom. Each year, Take Back the Night demonstrations are held in over 30 countries. The organization in Gothenburg consists of a socialist and feminist network of women and trans people from Gothenburg's left.Feel free to bring your feminist placards and banners, but leave party flags at home!* The demonstration is for women, trans- and nonbinary people only. No demonstration guard or participant is allowed to gender anyone.

Ta Natten Tillbaka Göteborg

Kommentera

captcha