Inlägg

2018-05-04

Malmö's Anarchist Book Fair: talks and workshops

From today on, we will release all the talks and workshops that will take place at the anarchist bookfair in Malmö. To be updated, follow here or at the website!

The first to present is CrimethInc.. Whom will introduce us to their last book: From Democracy to Freedom and discuss about the topic democracy:

"Democracy is the most universal political ideal of our day. George Bush invoked it to justify invading Iraq; Obama congratulated the rebels of Tahrir Square for bringing it to Egypt; Occupy Wall Street claimed to have distilled its pure form. From the Democratic People's Republic of Korea to the autonomous region of Rojava, practically every government and popular movement calls itself democratic.

And yet it was democracy that brought Donald Trump to power, not to mention Adolf Hitler.

What is democracy, precisely? How can we defend ourselves against democratically-elected tyrants? Is there a difference between government and self-determination? Drawing on the latest book from the CrimethInc. collective, we will explore these questions and more. Join us for a lively discussion!"

Malmö's Anarchist Book Fair

Kommentarer

AmAlia Alvarez kommer att föreläsa om representation inom seriebranschen. Amalia Álvarez är författare och serietecknare, hon släppte sin bok Fem papperslösa kvinnors historier år 2013 och hennes serier har publicerats i tidskrifterna Mana, Liberación och Arbetaren.

Är (bristen på) representativitet ett problem?

Tyvärr har jag inte hittat en vetenskaplig studie som har undersökt hur det verkligen ser ut med representativiteten i den svenska seriebranschen vilket är ett problem i sig.

Av egen erfarenhet, genom ett antal år i branschen, har jag definitivt fått uppfattningen att det verkar vara så att det finns en stor brist på representativitet. Den bilden delas av flera, projektet Tusen serier till exempel. När jag pratar om representativitet, menar jag inte de bilder, av personer som rasi-fieras som icke vita, som de VITA "progressiva" teck-narna ritar. Jag menar ut-trycket i konst-formen serier, för hur vi ser på oss själva, våra kroppar, det som omger oss. Vårt uttryck för socialrealism, satir, osv.
Här behöver den svenska seriescenen berikas. "De andra" erfarenheterna saknas, och det saknar inte bara i serie branchen, utan i majoritet av konst skolan, projekter, stependier, etc.

Alltså, icke vita i serier av VITA, kan inte ersätta serier av icke vita. Inte heller i andra konst escen.

För en majoritet av de icke vita organisationerna är den antirasistiska kampen, en politisk kamp, inte en fråga om moral. Det räcker inte med ursäkter. Vi vill ha ver-klig för-ändring av ras-makt-ordningen.

Malmö's Anarchist Book Fair

(ENGLISH BELOW)

Från andra sidan bron kommer våra grannar för att presentera den anarkistiska publikationen, Orkanen.

Orkanen är en anarkistisk, gratis tidning som ges ut månadsvis från Köpenhamn, nu existerar sedan ett år tillbaka.

"Varför det existerar, idéerna bakom det, vilka ämnen det täcker och hur det görs och distribueras, utmaningar och positiva sidor, överväganden efter det första året.

Efter presentationen kan vi förhoppningsvis ha en liten diskussion och dela tankar med varandra och erfarenheter av anarkistiska publiceringsprojekt, tidningar och annat. "

https://orkanen.noblogs.org/
----------------------------------------------------------------------
From the other side of the bridge, our neighbors are coming to present their anarchist publication Orkanen.

Orkanen is a free monthly anarchist newspaper from Copenhagen, which is already one year old.

"Why did we start it, which are the ideas behind it, what topics does it cover and how is it made and distributed; challenges and positive sides; considerations after the first year.

After the presentation we can hopefully have a small discussion and share with each other some thoughts and experiences of anarchist publishing projects, newspapers and other."

https://orkanen.noblogs.org/

Malmö's Anarchist Book Fair

En till föreläsare som kommer från USA är Cindy Milstein, som kommer att presentera boken: "Rebellious Mournings: The Collective Work of Grief". Boken har skrivit från flera författare, om hur sorg och lidande inför trauman och sociala kamper kan användas för att öppna upp tankar och handlingar kring empati, solidaritet och medmänsklighet.

---------------------------------

From the so called USA, is coming Cindy Milstein to present "Rebellious Mourning: The Collective Work of Grief" (AK Press, fall 2017), book who Cindy is editor. Join her for reflections on the relation between structural losses, mourning, and resistance. This collection, as Silvia Federici, author of "Caliban and the Witch," puts it, "uncovers the destruction of life that capitalist development leaves in its trail. But it is also witness to the power of grief as a catalyst to collective resistance."

Via first-person and/or frontline stories, the anthology's thirty-seven contributors illuminate, bittersweetly, that we can bear almost anything when it is worked through collectively. Grief is generally thought of as something personal and insular, but when we publicly share loss and pain, we lessen the power of the forces that debilitate us, while at the same time building the humane social practices that reduce suffering and accentuate quality of life for everyone. Addressing tragedies from Fukushima to Palestine, incarceration to eviction, AIDS crises to border crossings, and racism to rape, the intimate yet tenacious writing in this volume shows that mourning can pry open spaces of contestation and reconstruction, empathy, and solidarity.

Malmö's Anarchist Book Fair

(ENGLISH BELOW)
Från norrut Hanna och Sara Wikman åker ner för att arra en skrivande workshop med dem som vill va med. (OBS! 12 st max!) Visa intresse och börja eller fortsätta att skriva !

Spökstad, skitnödig, lurvig, akut. Är bara några av alla ord du kan använda dig av på skrivverk med Hanna och Sara Wikman, anarkister, författare och ledare för denna skrivelse. Välkommen du som nästan aldrig skriver någonting eller du som skriver hela tiden! Alla välkomna, bara du känner en sug efter att uttrycka dig i ord.

Vi förstår svenska och engelska och du kan skriva i vilket språk du vill, men tutorials are explained in Swedish or English.

------------------------------------------------------------------------
From the north, Hanna and Sara Wikman are coming down to arrange a writing workshop with those who want to join! (Note: 12 people max.). Show interest and begin or continue to write!

Ghost town, shabby, immediate. Are just some of the words you can use on writing with Hanna and Sara Wikman, anarchists, writers and organizers for this workshop. Welcome you who almost never writes anything or you who write all the time! Everyone are welcome, only you feel like expressing yourself by words.

We understand Swedish and English and you can write in which language you want, but tutorials are explained in Swedish or English.

Malmö's Anarchist Book Fair

(ENGLISH BELOW)
Internationell författare Otter Lieffe kommer till Malmö för en spännande läsning av hennes nya bok, Conserve and Control. Otter skriver transfeministisk spekulativ fiktion, med emfas på att hitta hopp. Först kom med Margins and Murmurations (mars 2017) och detta är hennes andra roman: Conserve and Control.

Conserve and Control är skrivet från kanterna. Karaktärer som är icke-binära, arbetarklass, funktionshindrade och trans tar en central plats när vi blir transporterade till ett queer och grönt paradis som, vilket gäller för alla utopier, inte går att lita på.

Som en professionell sexarbetare och arbetsklassaktivist nyanserar Otter Lieffe etiken i arbete, kink, sex och aktivism. I hennes andra roman utforskar hon vad det kan innebära att verkligen skapa politisk förändring och frågar vem som hamnar på efterkälken i processen. Hon uppmanar oss att ta vår plats i kampen och ta vår fantastiska komplexitet med oss till frontlinjen.

Denna banbrytande nya historia kan läsas ensam eller som följeslagare till Margins and Murmurations.

Under denna händelse kommer Otter att läsa från boken och signera kopior.

Läs mer om Otter och hennes böcker här:
www.otterlieffe.com
---------------------------------------------------
International author Otter Leiffe is coming to Malmö for an exciting reading of her new book, Conserve and Control. Otter writes transfeminist speculative fiction, with an emphasis on finding hope. First came with Margins and Murmurations (March 2017) and this is her second novel: Conserve and Control.

Conserve and Control is written from the margins. Characters who are non-binary, working class, disabled and trans take central place as we are transported to a queer and green paradise that, like all utopias, is not to be trusted.

As a professional sex worker and working-class activist, Otter Lieffe brings nuance to the ethics of work, kink, sex and activism. In this, her second novel, she explores what it might mean to really create political change and asks who gets left behind in the process. She invites us to step up and take our place in the struggle, and bring our fabulous complexity with us to the front-lines.

This groundbreaking new story can be read alone or as a companion to Margins and Murmurations.

During this event Otter will be reading from the book and signing copies.

Read more about Otter and her books here:
www.otterlieffe.com

Malmö's Anarchist Book Fair

(ENGLISH BELOW)
En till kamrat kommer till oss från andra sidan havet, för att dela med sig av sina kunskaper om kampen med oss på Malmös anarkistiska bokmässa.

St. Louis, en liten stad i hjärtat av USA, har varit en mittpunkt för kampen mot polisen, inklusive de nu världsberömda Ferguson riot. En anarkist från St. Louis kommer för att utforska historier kring dessa kamper i just St. Louis och varför de blev en katalysator för andra uppror runt om i landet.

I förståelsen av rioting som en legitim strategi och en handling av ett kollektiv i sorg, kommer vi att diskutera arv av white supremacy, myten om "yttre agitatorer" och den roll som anarkister kan spela i dessa kamper.

---------------------------------------------------------

One more comrade coming from the other side of the ocean, to share with us at the bookfair about their knowledge on the struggle.

St. Louis, a small city in the heart of the United States, has been a flashpoint of movements against the police including the world-famous Ferguson riots. A longtime anarchist from St. Louis will explore the history of these struggles in St. Louis and why they catalyzed other uprisings around the country.

Understanding rioting as a legitimate strategy and an act of collective mourning, we will discuss the legacy of white supremacy, the myth of the “outside agitator,” and the role that anarchists can play in these struggles.

Malmö's Anarchist Book Fair

Nästa punkt vi vill presentera är en paneldiskussion om counter info mot den konventionel media. Deltagare i panelen är personer från olika projekt som Crimethinc, Enough is Enough, Gatorna och Anarkism.info.

Digitala plattformer har varit ett utrymme för tvister mellan sociala rörelser. Mycket kritik har riktats för användningen av den konventionella sociala median, medan andra har fört fram posetiva aspekter kring ett medvetet utnyttjande av kommersiella digitala forum i kampen mot staten och kapitalismen.

Samtidigt har anarkister alltid varit paradigmatiska när det gäller att bygga självorganiserat media (som Indymedia-nätverk) i hopp om att motverka det kommersiella inflytandet av konventionel medier och skapa utrymme för att mobilisera radikala rörelser över det politiska spektrat, organisera protester, vilket möjliggör counter-information, och ett sätt att föra fram budskap.

Disskutionen kommer även ske i ljuset av den senaste informationen ang Facebook och Cambridge Analytics skandalen med digital dataövervakning. Kamrater från tre digitala counter-informationsprojekt (Enough is Enough, Crimethinc, Gatorna och Anarkism.info) kommer presentera sina projekt och delta i en paneldiskussion om för- och nackdelar med digitala medier i radikala rörelser.

------------------------------------------------

We want to present a panel discussion about counter information against commercial social media that will take place at the bookfair with people from different projects as Crimethinc, Enough is Enough, Gatorna and Anarkism.info.

Digital platforms have been a space of contestation for social movements. Many voices have been critical to the use of corporate social media, whereas others have promoted a conscious appropriation of commercial digital appliances against state and capitalism.

At the same time, anarchists have always been paradigmatic in building self-organized media (such as the Indymedia network) in hopes of counteracting the commercial influence of corporate media and creating space for mobilizing radical movements across the political spectrum, organizing protest, enabling counter-information, and communicating a cause.

In light also of the latest developments with the Facebook and Cambridge Analytics scandal of digital data surveillance, comrades from three digital counter-information projects (Enough is Enough, Crimethinc, Gatorna and Anarkism.info) will present their projects and engage in a panel discussion about the pros and cons of digital media in radical action.

Malmö's Anarchist Book Fair

(ENGLISH BELOW)

Kamrater kommer att prata om den historiska kampen av radikal fackföreningar såsom CNT, IWW och SAC och hur den anarkistiska rörelsen varit en del av det.

Mainstream fackföreningsrörelser och reformism har i många år bidragit till nedgången av militant arbetsplatskamp och radikala fackföreningar. I ljuset av hamnkonflikten i Göteborg och OK18-arbetskonflikten i den offentliga sektorn i Danmark, likaså en nerslag av neoliberala europeiska stater mot strejkrätten, anordnar Malmös anarkistiska bokmässa en paneldiskussion om radikala fackföreningar över hela världen ur ett historiskt perspektiv.

Inbjudna talare kommer att presentera CNTs historia (Confederación Nacional del Trabajo är ett spansk konfederation av anarkosyndikalistiska fackföreningar, som länge var ansluten till International Workers Association. Under perioden de arbetade med den senare gruppen var det också känt som CNT-AIT. Historiskt har CNT också anslutit sig till Federación Anarquista Ibérica, därav har det även kallats CNT-FAI. Genom sin historia har det spelat en viktig roll i den spanska arbetarrörelsen), IWW (The Industrial workers of the world, vars medlemmar ofta kallas "Wobblies", är en internationell fackförening som grundades 1905 i Chicago, Illinois i USA. Facket kombinerar allmän unionism med industriell unionism, eftersom det är en allmän fackförening vars medlemmar är organiserade inom branschen. IWWs filosofi och taktik beskrivs som "revolutionär industriell unionism", med band till både socialistiska och anarkistiska arbetarrörelser) och SAC.

----------------------------------------------------------

Comrades will talk about the historic struggles of radical unions such as CNT, IWW and SAC and how the anarchist movement was an integral part of these unions.

Mainstream unionism and reformism has for many years contributed to the decline of militant labor struggles and radical unions. In light of the harbor conflict in Gothenburg and the OK18 labor conflict in the public sector of Denmark, as well as a broad attack of neoliberal european states against the right to strike, Malmö’s Anarchist Book Fair organizes a panel discussion on radical unions across the globe from a historical perspective.

Invited speakers will present the history of CNT (Confederación Nacional del Trabajo is a Spanish confederation of anarcho-syndicalist labour unions, which was long affiliated with the International Workers' Association. When working with the latter group it was also known as CNT-AIT. Historically, the CNT has also been affiliated with the Federación Anarquista Ibérica ; thus, it has also been referred to as the CNT-FAI. Throughout its history, it has played a major role in the Spanish labor movement), the IWW (The Industrial Workers of the World, members of which are commonly termed "Wobblies", is an international labor union that was founded in 1905 in Chicago, Illinois in the United States of America. The union combines general unionism with industrial unionism, as it is a general union whose members are further organized within the industry of their employment. The philosophy and tactics of the IWW are described as "revolutionary industrial unionism", with ties to both socialist and anarchist labor movements) and the SAC.

https://gatorna.info/threads/malmos-anarchist-book-fair-talks-and-workshops-1495/#

Malmö's Anarchist Book Fair

Vad har Husbykravallerna att säga om demokrati och anarki? Ekonom-historikern Markus Lundström presenterar sin bok "Anarchist Critique of Radical Democracy: The Impossible Argument", som genom en intervjustudie med Husbybor belyser hur den svenska demokratin motarbetar autonomi och självorganisering i Husby, något som spelade in i Husbykravallernas 2013. För att förstå denna demokratins inneboende konflikt undersöks den anarkistiska idétraditionen, som först motsätter sig demokratin, sedan omskriver anarkismen som kamp för en radikal demokrati, för att sedan reclaima den klassiskt anarkistiska demokratikritiken. Boken argumenterar för att det mångbottnade och historiskt föränderliga förhållandet mellan demokrati och anarki bidrar till utforskandet av den radikala demokratins möjligheter, och begränsningar.


Malmö's Anarchist Book Fair

From the other wide of the Baltic, where they use hockey sticks on demonstrations, we welcome our comrades from Helsinki!

"Since 2014, on the Finnish Independence Day on 6th of December, a loose coalition of Finnish fascists have organized a "612" torch march in Helsinki, gathering at best over a thousand participants. Appealing to mainstream Finnish nationalism, the demonstration claims to be merely "patriotic" and not political, but through both its key organizers and participants, it can be linked directly to the fascist movement, including the Nordic Resistance Movement. The demonstration has revived a tradition of far-right demonstrations that has not existed in Finland in this scale since the Second World War. Protests against it have also gathered thousands. The talk by Finland-based antifascists will go through the backgrounds and history of the demonstration and the people behind it, as well as the history of opposition to it."

Malmö's Anarchist Book Fair

The smoke has warped, everything seems back to normal since thousands took the streets, fought the law, expropriated and destroyed. Only the repression stayed?

One year after the G20 revolt in Hamburg we want to look at some hypothesis we can make out of an anarchist perspective on social revolt and its characteristics. From this we also want to talk and discuss about coming and ongoing conflicts and struggles.

Malmö's Anarchist Book Fair

European struggles for free public transportation!

The issue of free public transportation has intensified during the years of severe neoliberal attacks against european societies. Public transportation constitutes an essential element of the urban environment and a pre-condition for the "well-function" of the capitalist economy and the social life of the european city. Transportation fees is a class measure and an indirect tax against the poor, the unemployed, youngsters and so on. At the same time, the implementation of new high-tech surveillance infrastructures at stations and vehicles, as part of the modernization of the state and its adjustment to neoliberal obsessions, strengthens the society of control.

Despite great sociopolitical, economic and structural differences between the european north and the european south, we can find similar struggles in both regions.

Malmö’s Anarchist Book Fair has invited representatives of Planka (a network of groups that works locally in Sweden for free public transportation) and of a network of Anarchist groups, squats, local assemblies from Athens and Piraeus(Greece) that organizes rallies and propaganda against the “restructuring” of public transportation in the metropolitan area of Athens, to present their struggles and engage in a panel discussion about free public transportation.

Malmö's Anarchist Book Fair

Är det rimligt att hata polisen?

I dagens alltmer auktoritära politiska klimat talar alla politiska partier om fler poliser och hårdare straff. Finns det andra vägar? Boken Batongerna slår nedåt : En berättelse om brottsbekämpning, är en anarkistiskt inspirerad kritik av brottsbekämpningen, rättssystemet, och, inte minst, polisen. Aktivisten, författaren och frivilligarbetaren Jonas Lundström presenterar en analys rotad i både aktivistiska erfarenheter och etablerad forskning som lyfter fram brottsbekämpningen inte som en möjlighet, utan som ett problem.
Rättssystemet med dess poliser, domstolar, fängelser och ideologi skyddar en djupt ojämlik och destruktiv samhällsordning med våld, och vägrar se sig självt i spegeln, menar Jonas Lundström.

Malmö's Anarchist Book Fair

Autonomt motstånd för djurens frigörelse - en diskussion

Motstånd mot djurförtryck har i grunden stått i konflikt med auktoritet, kapitalismen och dominans. Dock saknar den nutida och stora djurrättsrörelsen ofta ideologisk riktning och har därför blivit en isolerad, och avpolitiserad kompis med den gröna kapitalismen.
Detta har gjort att olika grupper distanserat sig från djurrättsrörelsen trots en i grunden likadan syn på vikten av solidaritet med andra djurs frigörelse.

Det går inte att förneka att djuren befinner sig längst ned i klasspyramiden, och om vi verkligen vill ha anarki och total frigörelse kan vi inte strunta i det.

Det händer mycket, och fort i detta nyliberala/nyfascistiska samhälle och spelplanen ändras hela tiden, därför bjuds det under bokmässan in till denna diskussion om vart den autonoma
rörelsen för djurs frigörelse befinner sig just nu och hur den kan fortsätta framåt.

Tills alla är fria.


Malmö's Anarchist Book Fair

Framtiden är vår! - Panelsamtal om HBTQIA+kamp, organisering och Pride

I år arrangeras Europride i Göteborg, i Malmö sitter högerpolitiker i toppen på Pride-arrangemanget och i Stockholm är det för dyrt för många att ens delta. Vad är ett Europride när Sverige stänger sina gränser och hur mycket pengar tjänar egentligen städer och företag på pink washing? Nazister attackerar Pride och poliser har ett eget block i paraden. Var är då vår plats i allt detta? Den tar vi.

Med repression väcks också motstånd. Kom och lyssna på ett samtal mellan Rosa/Svart Pride Malmö, Revolutionär Pride Stockholm och Oh Lorde från Göteborg. Ett samtal om hur queera nätverk byggs, om hur grupperna arbetar med alternativ och förhållningssätt till Officiella Pride. Men också om varför den queera rörelsen behövs inom vänstern och vad vi förväntar oss av våra allierade inom rörelsen.

Delta i ett samtal om hur vi skapar ett samhälle där vi krossar nationsgränser, där HBTQIA+communityt är öppet för alla oavsett socioekonomisk bakgrund och pappersstatus. Och hur vi fram tills dess skapar trygga rum i det samhälle vi lever.

Samtidigt ska Reclaim Pride GBG presenteras som arrangeras i GBG 16/17 augusti.

Malmö's Anarchist Book Fair

Radical mental health - vad är det? Till Malmös anarkistiska bokmässa kommer en som ska prata om hur begreppet mental hälsa i sig skapar föreställningar som gör det svårt både att göra motstånd och att må bra (om det nu är det vi är intresserade av). Vad kan vi göra för att hjälpa varandra och hur kan vi gemensamt röra oss bort från det biopsykiatska paradigmet? Och varför är dessa frågor intressanta för en anarkistisk bokmässa? Jo, därför att de rådande strukturerna kring mental hälsa förstör våra liv. Föreläsningen utgår från egna betraktelser och personliga erfarenheter, och kommer kanske att bestå av fler frågor än svar.


Malmö's Anarchist Book Fair

Vad kan du om den utomparlamentariska vänsterns historia? - Federativs förlag - tippspormenad

Federativs förlag släpper i höst en bok som samlar affischer och berättelser från den svenska utomparlamentariska vänstern. Under lördagen finns en tipspromenad att gå där ni kan se vad ni minns eller kanske lära er något nytt! Vinnaren får ett ex av boken när den släpps.

Svarsformulär och mer info finns vid Federativs bokbord.

Malmö's Anarchist Book Fair

Infotalk about Code Rood!

After four successful actions in three years, the German climate mass action Ende Gelände now heads for the Netherlands! Code Rood is the summer of 2018s biggest climate action and the target is Europe’s largest fossil gas extractor. Comrades from AG Hedvig and Ende Gelände Sweden visits us to talk about the action, the mobilization and how to get to Groningen.

Background:
Since late 50s the Groningen area has supplied fossil gas for Shell, Exxon and the Dutch state. The amount of gas stored under the Groningen soil is huge and the extraction here is bigger than anywhere else in Europe. But the extraction comes with a price. When the bubble of gas decreases due to the extraction, the ground follows. During the last decades the
area has been exposed to several earthquakes – every week.
Homes have been destroyed and people have been left without home, money and hope for the future. Locals have been protesting for years and tried everything to make the state listening to their problems. Without any success. Now they’ve teamed up with climate activists who share the goal of taking down these climate villains!
Join us!

Malmö's Anarchist Book Fair

Kreativ aktion/Imaginative Action(Arbetsplatsorganisering)

Örestad LS är Malmös enda anarkosyndikalistiska fackförening och välkomnar arbetare med eller utan jobb. I år firas 10 år som fristående fackförening. Örestad LS är vänorganisation till IWA (International Workers' Association), den enda internationella organisationen som arbetar med praktisk solidaritet över landsgränser.

Traditionellt sett har fackliga aktivister lärt sig organisera och bygga solidaritet från veteraner på arbetsplatsen. Det sättet att lära sig på har praktiskt taget suddats ut av en kombination av lagar, mindre arbetsplatser, passiva fackföreningar, ökad mobilitet samt det ständigt ökande hotet från prekära anställningar.
Den här workshoppen är ett smakprov på en heldagskurs som brittiska Solidarity Federation utvecklat, och delat med sig av till Örestad LS, för att ge nybörjare verktygen till att organisera sin arbetsplats, praktiskt taget oavsett hur bra eller dåliga lagarna är (inklusive indragen strejkrätt).

Workshoppen – och i ännu högre grad, heldagskursen – lämpar sig för all form av organisering, men är fokuserad på arbetsplatsorganisering. Workshoppen handlar om hur man bygger självförtroende och solidaritet, vikten av möten samt hur man med fantasi och kreativitet kan utmana chefer utan att riskera för mycket själv.

Malmö's Anarchist Book Fair

Opening the book fair on saturday morning at 9.30 Cindy Milstein will present an introduction to anarchism:

Try Anarchism for life

This workshop will look at anarchism as an ethical compass that points simultaneously to an overarching critique of all forms of hierarchy and an expansive social vision of what it could mean to be free people in a free society. It will also explore what it means to aspire toward and practice anarchism as a living, breathing, prefigurative politics, where notions such as self-organization and self-governance, mutual aid and solidarity, autonomy and collectivity, dignity and care, to name a few, become commonsensical second nature as well as the basis for new social relations and social organization

Malmö's Anarchist Book Fair

Kommentera

captcha