En revolutionär infoportal
2018-05-04

Malmö's Anarchist Book Fair: talks and workshops

From today on, we will release all the talks and workshops that will take place at the anarchist bookfair in Malmö. To be updated, follow here or at the website!

The first to present is CrimethInc.. Whom will introduce us to their last book: From Democracy to Freedom and discuss about the topic democracy:

"Democracy is the most universal political ideal of our day. George Bush invoked it to justify invading Iraq; Obama congratulated the rebels of Tahrir Square for bringing it to Egypt; Occupy Wall Street claimed to have distilled its pure form. From the Democratic People's Republic of Korea to the autonomous region of Rojava, practically every government and popular movement calls itself democratic.

And yet it was democracy that brought Donald Trump to power, not to mention Adolf Hitler.

What is democracy, precisely? How can we defend ourselves against democratically-elected tyrants? Is there a difference between government and self-determination? Drawing on the latest book from the CrimethInc. collective, we will explore these questions and more. Join us for a lively discussion!"

Malmö's Anarchist Book Fair

Kommentarer

AmAlia Alvarez kommer att föreläsa om representation inom seriebranschen. Amalia Álvarez är författare och serietecknare, hon släppte sin bok Fem papperslösa kvinnors historier år 2013 och hennes serier har publicerats i tidskrifterna Mana, Liberación och Arbetaren.

Är (bristen på) representativitet ett problem?

Tyvärr har jag inte hittat en vetenskaplig studie som har undersökt hur det verkligen ser ut med representativiteten i den svenska seriebranschen vilket är ett problem i sig.

Av egen erfarenhet, genom ett antal år i branschen, har jag definitivt fått uppfattningen att det verkar vara så att det finns en stor brist på representativitet. Den bilden delas av flera, projektet Tusen serier till exempel. När jag pratar om representativitet, menar jag inte de bilder, av personer som rasi-fieras som icke vita, som de VITA "progressiva" teck-narna ritar. Jag menar ut-trycket i konst-formen serier, för hur vi ser på oss själva, våra kroppar, det som omger oss. Vårt uttryck för socialrealism, satir, osv.
Här behöver den svenska seriescenen berikas. "De andra" erfarenheterna saknas, och det saknar inte bara i serie branchen, utan i majoritet av konst skolan, projekter, stependier, etc.

Alltså, icke vita i serier av VITA, kan inte ersätta serier av icke vita. Inte heller i andra konst escen.

För en majoritet av de icke vita organisationerna är den antirasistiska kampen, en politisk kamp, inte en fråga om moral. Det räcker inte med ursäkter. Vi vill ha ver-klig för-ändring av ras-makt-ordningen.

Malmö's Anarchist Book Fair

(ENGLISH BELOW)

Från andra sidan bron kommer våra grannar för att presentera den anarkistiska publikationen, Orkanen.

Orkanen är en anarkistisk, gratis tidning som ges ut månadsvis från Köpenhamn, nu existerar sedan ett år tillbaka.

"Varför det existerar, idéerna bakom det, vilka ämnen det täcker och hur det görs och distribueras, utmaningar och positiva sidor, överväganden efter det första året.

Efter presentationen kan vi förhoppningsvis ha en liten diskussion och dela tankar med varandra och erfarenheter av anarkistiska publiceringsprojekt, tidningar och annat. "

https://orkanen.noblogs.org/
----------------------------------------------------------------------
From the other side of the bridge, our neighbors are coming to present their anarchist publication Orkanen.

Orkanen is a free monthly anarchist newspaper from Copenhagen, which is already one year old.

"Why did we start it, which are the ideas behind it, what topics does it cover and how is it made and distributed; challenges and positive sides; considerations after the first year.

After the presentation we can hopefully have a small discussion and share with each other some thoughts and experiences of anarchist publishing projects, newspapers and other."

https://orkanen.noblogs.org/

Malmö's Anarchist Book Fair

En till föreläsare som kommer från USA är Cindy Milstein, som kommer att presentera boken: "Rebellious Mournings: The Collective Work of Grief". Boken har skrivit från flera författare, om hur sorg och lidande inför trauman och sociala kamper kan användas för att öppna upp tankar och handlingar kring empati, solidaritet och medmänsklighet.

---------------------------------

From the so called USA, is coming Cindy Milstein to present "Rebellious Mourning: The Collective Work of Grief" (AK Press, fall 2017), book who Cindy is editor. Join her for reflections on the relation between structural losses, mourning, and resistance. This collection, as Silvia Federici, author of "Caliban and the Witch," puts it, "uncovers the destruction of life that capitalist development leaves in its trail. But it is also witness to the power of grief as a catalyst to collective resistance."

Via first-person and/or frontline stories, the anthology's thirty-seven contributors illuminate, bittersweetly, that we can bear almost anything when it is worked through collectively. Grief is generally thought of as something personal and insular, but when we publicly share loss and pain, we lessen the power of the forces that debilitate us, while at the same time building the humane social practices that reduce suffering and accentuate quality of life for everyone. Addressing tragedies from Fukushima to Palestine, incarceration to eviction, AIDS crises to border crossings, and racism to rape, the intimate yet tenacious writing in this volume shows that mourning can pry open spaces of contestation and reconstruction, empathy, and solidarity.

Malmö's Anarchist Book Fair

(ENGLISH BELOW)
Från norrut Hanna och Sara Wikman åker ner för att arra en skrivande workshop med dem som vill va med. (OBS! 12 st max!) Visa intresse och börja eller fortsätta att skriva !

Spökstad, skitnödig, lurvig, akut. Är bara några av alla ord du kan använda dig av på skrivverk med Hanna och Sara Wikman, anarkister, författare och ledare för denna skrivelse. Välkommen du som nästan aldrig skriver någonting eller du som skriver hela tiden! Alla välkomna, bara du känner en sug efter att uttrycka dig i ord.

Vi förstår svenska och engelska och du kan skriva i vilket språk du vill, men tutorials are explained in Swedish or English.

------------------------------------------------------------------------
From the north, Hanna and Sara Wikman are coming down to arrange a writing workshop with those who want to join! (Note: 12 people max.). Show interest and begin or continue to write!

Ghost town, shabby, immediate. Are just some of the words you can use on writing with Hanna and Sara Wikman, anarchists, writers and organizers for this workshop. Welcome you who almost never writes anything or you who write all the time! Everyone are welcome, only you feel like expressing yourself by words.

We understand Swedish and English and you can write in which language you want, but tutorials are explained in Swedish or English.

Malmö's Anarchist Book Fair

(ENGLISH BELOW)
Internationell författare Otter Lieffe kommer till Malmö för en spännande läsning av hennes nya bok, Conserve and Control. Otter skriver transfeministisk spekulativ fiktion, med emfas på att hitta hopp. Först kom med Margins and Murmurations (mars 2017) och detta är hennes andra roman: Conserve and Control.

Conserve and Control är skrivet från kanterna. Karaktärer som är icke-binära, arbetarklass, funktionshindrade och trans tar en central plats när vi blir transporterade till ett queer och grönt paradis som, vilket gäller för alla utopier, inte går att lita på.

Som en professionell sexarbetare och arbetsklassaktivist nyanserar Otter Lieffe etiken i arbete, kink, sex och aktivism. I hennes andra roman utforskar hon vad det kan innebära att verkligen skapa politisk förändring och frågar vem som hamnar på efterkälken i processen. Hon uppmanar oss att ta vår plats i kampen och ta vår fantastiska komplexitet med oss till frontlinjen.

Denna banbrytande nya historia kan läsas ensam eller som följeslagare till Margins and Murmurations.

Under denna händelse kommer Otter att läsa från boken och signera kopior.

Läs mer om Otter och hennes böcker här:
www.otterlieffe.com
---------------------------------------------------
International author Otter Leiffe is coming to Malmö for an exciting reading of her new book, Conserve and Control. Otter writes transfeminist speculative fiction, with an emphasis on finding hope. First came with Margins and Murmurations (March 2017) and this is her second novel: Conserve and Control.

Conserve and Control is written from the margins. Characters who are non-binary, working class, disabled and trans take central place as we are transported to a queer and green paradise that, like all utopias, is not to be trusted.

As a professional sex worker and working-class activist, Otter Lieffe brings nuance to the ethics of work, kink, sex and activism. In this, her second novel, she explores what it might mean to really create political change and asks who gets left behind in the process. She invites us to step up and take our place in the struggle, and bring our fabulous complexity with us to the front-lines.

This groundbreaking new story can be read alone or as a companion to Margins and Murmurations.

During this event Otter will be reading from the book and signing copies.

Read more about Otter and her books here:
www.otterlieffe.com

Malmö's Anarchist Book Fair

(ENGLISH BELOW)
En till kamrat kommer till oss från andra sidan havet, för att dela med sig av sina kunskaper om kampen med oss på Malmös anarkistiska bokmässa.

St. Louis, en liten stad i hjärtat av USA, har varit en mittpunkt för kampen mot polisen, inklusive de nu världsberömda Ferguson riot. En anarkist från St. Louis kommer för att utforska historier kring dessa kamper i just St. Louis och varför de blev en katalysator för andra uppror runt om i landet.

I förståelsen av rioting som en legitim strategi och en handling av ett kollektiv i sorg, kommer vi att diskutera arv av white supremacy, myten om "yttre agitatorer" och den roll som anarkister kan spela i dessa kamper.

---------------------------------------------------------

One more comrade coming from the other side of the ocean, to share with us at the bookfair about their knowledge on the struggle.

St. Louis, a small city in the heart of the United States, has been a flashpoint of movements against the police including the world-famous Ferguson riots. A longtime anarchist from St. Louis will explore the history of these struggles in St. Louis and why they catalyzed other uprisings around the country.

Understanding rioting as a legitimate strategy and an act of collective mourning, we will discuss the legacy of white supremacy, the myth of the “outside agitator,” and the role that anarchists can play in these struggles.

Malmö's Anarchist Book Fair

Nästa punkt vi vill presentera är en paneldiskussion om counter info mot den konventionel media. Deltagare i panelen är personer från olika projekt som Crimethinc, Enough is Enough, Gatorna och Anarkism.info.

Digitala plattformer har varit ett utrymme för tvister mellan sociala rörelser. Mycket kritik har riktats för användningen av den konventionella sociala median, medan andra har fört fram posetiva aspekter kring ett medvetet utnyttjande av kommersiella digitala forum i kampen mot staten och kapitalismen.

Samtidigt har anarkister alltid varit paradigmatiska när det gäller att bygga självorganiserat media (som Indymedia-nätverk) i hopp om att motverka det kommersiella inflytandet av konventionel medier och skapa utrymme för att mobilisera radikala rörelser över det politiska spektrat, organisera protester, vilket möjliggör counter-information, och ett sätt att föra fram budskap.

Disskutionen kommer även ske i ljuset av den senaste informationen ang Facebook och Cambridge Analytics skandalen med digital dataövervakning. Kamrater från tre digitala counter-informationsprojekt (Enough is Enough, Crimethinc, Gatorna och Anarkism.info) kommer presentera sina projekt och delta i en paneldiskussion om för- och nackdelar med digitala medier i radikala rörelser.

------------------------------------------------

We want to present a panel discussion about counter information against commercial social media that will take place at the bookfair with people from different projects as Crimethinc, Enough is Enough, Gatorna and Anarkism.info.

Digital platforms have been a space of contestation for social movements. Many voices have been critical to the use of corporate social media, whereas others have promoted a conscious appropriation of commercial digital appliances against state and capitalism.

At the same time, anarchists have always been paradigmatic in building self-organized media (such as the Indymedia network) in hopes of counteracting the commercial influence of corporate media and creating space for mobilizing radical movements across the political spectrum, organizing protest, enabling counter-information, and communicating a cause.

In light also of the latest developments with the Facebook and Cambridge Analytics scandal of digital data surveillance, comrades from three digital counter-information projects (Enough is Enough, Crimethinc, Gatorna and Anarkism.info) will present their projects and engage in a panel discussion about the pros and cons of digital media in radical action.

Malmö's Anarchist Book Fair

Kommentera

captcha