Event

Malmö: Revolutionär 1 Maj - Klasskompromissen är död, inget krig förutom klasskrig!

När: 2022-05-01 14:00
Var: Möllevångstorget, Malmö

Första maj har på många sätt förvandlats och förvanskats från att vara en kampens dag, en strejk, till någon form av högtid, kampen har ersatts med ett spektakel. Hur många är de tillfällen då vi borde ha strejkat men istället bara höll tyst? Första maj har blivit tillfället då vi tillåts av de över oss att säga ifrån och uttrycka vårt missnöje, snarare än att ge vreden uttryck de resterande 364 dagarna av året. Det är märkligt att uppmärksamma en dag på året som en helgdag för klasskamp när alla dagar bör uppmärksammas av samma skäl. Istället för ett spektakel kan första maj vara en språngbräda från vilken vår inneboende vrede tar form genom en kontinuerlig kamp mot militarism, profit, geopolitik, fascism och exploaterande intressesfärer.

Under kapitalismen är ingen fri. Det är ganska uppenbart i konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Staten och kapitalet på båda sidor erbjuder död, flykt, och misär. I norr koloniseras och bjuds mark och känsliga orörda miljöer ut av staten till gruvbolag för exploatering. Detta är ett krig mot ursprungsbefolkning och naturen som vi inte kan följa på media. På sjukhusen går barnmorskor in i väggen och säger upp sig, ett resultat av en eftersatt förlossningsvård, samtidigt som en nyliberal privatiseringshets holkar ur vården med konsultarvoden. Mitt under pandemin passade dessutom staten på att attackera LAS. Socialdemokratin och dess lakejer (LO) visade ännu en gång att parlamentariska illusioner leder till Saltsjöbadsavtal och upprepat klassförräderi. Vi glömmer inte heller Vänsterpartiets spektakulära kullerbytta när det gäller vapenexport till Ukraina.

Det är inte de som fattar beslut om krig, gruvexploatering, förlossningsvården som straffas, dör, påverkas eller görs utfattiga till följd av besluten. Det är vi, våra kamrater. Det gamla klassiska slagordet inget krig förutom klasskrig är mer aktuellt än någonsin. Vi uppmuntrar dig att sluta upp och ta för dig av din stad på första maj (och alla andra dagar), med allt vad det kan innebära.

-Om inte nu, när? Om inte du, vem?

Använd första maj åt att fundera över vad dessa fraser faktiskt betyder! Ta hit kriget! För ett klasslöst samhälle, för ömsesidig hjälp, för en värld av solidaritet och rättvisa! Klasskompromissen är DÖD! KÄMPA NU!


Arrangerande grupper

Mangla: Organisera dig trans- och kvinnoseparatistiskt med oss. För feminism, klasskamp och antifascism! Kontakt: mangla@riseup.net

Syndikalistiska ungdomsförbundet Malmö: SUF är ett antikapitalistiskt autonomt ungdomsförbund av och för ungdomar. Kom och organisera dig mot stat, kapital och förtryck med oss! Kontakt: Malmo@suf.cc

Amalthea Instagram: suf_malmo Amalthea bokkafé är en bokhandel och mötesplats. Vi är en del av Malmös utomparlamentariska vänster och vill erbjuda en plats för samtal, bildning och kultur. Vi arrangerar våra egna evenemang, såsom föreläsningar, filmkvällar och utställningar, men står även öppet för andra politiska grupper att använda lokalen både för interna möten och utåtriktade aktiviteter! Instagram: @amaltheabokkafe Facebook: Amalthea Bokkafé

Malmö LS Malmö LS är en fri, kämpande fackföreningen som är del av SAC Syndikalisterna. Vi organiserar alla arbetare oavsett bransch eller legal status. Tillsammans försvarar vi våra rättigheter och kämpar för arbetarmakt på våra arbetsplatser och i samhället i stort! Kontakt: malmo@sac.se

AFA Antifascistisk Aktion (AFA) är ett nätverk bestående av självständiga lokalgrupper över hela landet. Vi har en frihetlig socialistisk grundsyn och samlas i kamp mot sexism, rasism, kapitalism och homofobi. www.antifa.se

Södr Klubben är en promenad på Malmös gator, där tusentals motsättning uppstår mot en grå bakgrund, där våra begär och tvivel färgar vardagen med anarkistiskt motstånd. Du kan nå SödrⒶ Klubben på: sodraklubben@riseup.net

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mayday has in many ways transformed and perverted from a day of struggle, a strike, to a festivity, a spectacle. How many of the times that we should have stroked, have we kept silent? Mayday has become a day that those in power “allow” us to mouth off and express our frustration, rather than voicing our rage the remaining 364 days of the year. It is weird that we treat one day per year as a bank holiday for class struggle whereas all days should be seen in the same way. Instead of spectacle, Mayday should be a platform that enables our inherent rage to take shape through a continuous struggle against militarism, profit, geopolitics, fascism, and exploitative spheres of interest.

In capitalism nobody is free. This is obvious in the conflict between Ukraine and Russia. State and capital on both sides offer death, relocation, misery. In northern Sweden, the state offers untouched land to mining companies for exploitation. This is a war on indigenous people and nature that you are not able to follow on mainstream media. At the hospitals, midwifes are brought to their limits and they resign as a result of a neglected maternity care at the same time as the whole healthcare system is dismantled due to privatizations and consulting fees. During the pandemic, the Swedish state took the advantage of attacking the Employment Protection Act (LAS). Social-democracy and their lackeys (LO) prove one more time that parliamentary illusions lead to Saltsjöbaden Agreements and class betrayal. We do not forget either the spectacular somersault regarding the Swedish weapon export to Ukraine by the Left party.

It is not those who take important decisions about war, mine exploitation, maternity care and so on that are punished, die, are affected, or become impoverished because of their decisions. It is us, our comrades. The good old slogan no war but the class war is timelier than ever. We encourage you to join us in taking over our city on Mayday (and the rest of the days), with all this can imply.

If not now, when? If not us, who?

Take advantage of this year’s Mayday and think what these lines actually mean. Bring the war home! For a classless society, for mutual help, for a world of solidarity and justice. Class compromise is DEAD! FIGHT NOW!


Organizing groups

Mangla: Organize yourself trans- and women separatist with us. For feminism, class struggle and anti fascism. Contact: mangla@riseup.net

Syndikalistiska youth federation (Malmö): SUF is an anticapitalist autonomous youth organisation, by and for young people. Join us to organize against state, capital and opression! Contact: Malmo@suf.cc Instagram: suf_malmo

Amalthea book-café is a book store and a meeting space. We are part of the non-parliamentary left and we want to offer a space for conversation, education and culture. We organize our own events, like lectures, movie nights and exhibitions, but we are also open for other political groups using our space for both internal and open events! Instagram: @amaltheabokkafe Facebook: Amalthea Bokkafé

Malmö LS: Malmö LS is a free, fighting labor union which is part of SAC Syndikalisterna. We organize all sorts of workers despite sector or legal status. We defend together our rights and struggle for labor power in our workplaces and in society in general. Contact: malmo@sac.se

AFA Antifascist action (AFA) is a network consisting of independent local groups all over the country. We have a libertarian socialist basic view and unite in fighting sexism, racism, capitalist and homophobia. www.antifa.se

Södr Klubben is a walk on the streets of Malmö where thousands of contradictions arise against a grey background, where our needs and doubts color everyday life with anarchist resistance. You can reach SödrⒶ Klubben at: sodraklubben@riseup.net

Revolutionär 1 Maj

Kommentera

captcha