Inlägg

2017-12-21

Malmö: attacker emot Akelius och Heimstaden - attacker emot gentrifiering

---------------------------SCROLL DOWN FOR ENGLISH----------------------------

Gentrifiering är en process för att höja ett områdes sociala status. Det är en process som pågår i alla städer med snabb ekonomisk utveckling såsom Paris, London, Barcelona, Berlin, till och med i svenska städer. Vi är alla medvetna om att områden i Malmö genomgår omfattande förändringar - blinka och du kanske missar lyxiga Malmö Arena som blockerar utsikten mot havet. Malmös underbara stadsdelar förstörs av kortsiktiga vinster för de redan kapitalstarka. Som en del av Stora Köpenhamnsområdet, har Malmö blivit ett av de ledande epicenterna för global handel, med förmögenhetsskapande beroende av en ny teknokratisk klass baserad på finans, försäkring, fastigheter, marknadsföring och I.T. Genom såkallade renovräkningar genomför hyresvärdar totalrenoveringar mellan hyresgäster i samband med kraftigt höjd hyra, vilket innebär att de enda som kan flytta in är människor med en högre inkomst än de som tidigare bodde i lägenheten. Med dem nya, rikare, invånarna i bostadsområdet genomförs satsningar för att öka tryggheten och trivseln, något som sällan tidigare varit aktuellt. Genom installation av övervakningskameror, ombyggnationer av mörka gränder och mer utebelysning ökar tryggheten i området. I samband med fler och större satsningar från det allmänna på parker, sociala aktiviteter såsom arrangerade kulturevenemang och liknande höjs områdets sociala status ytterligare. I det tidigare förslummade området har nu rikare personer flyttat in och de tidigare boenden pressats längre ut i stadens periferi. I vad som i det närmsta liknar en symbiotisk relation driver fastighetsägare och myndigheter denna process på bekostnad av städers redan utsatta personer.

Ett av alla de områden som idag genomlider en gentrifieringsprocess är Norragrängesbergsgatan i Malmö, där hyresvärdar aktivt driver processer i syfte att avhysa nuvarande hyresgäster (se t ex pågående konflikt mot Kontrapunkt) samtidigt som Malmö stad börjat annorda en årlig gatufestival för att visa upp gatans “kreativitet och entreprenörsanda” samtidigt som de hoppas på att arrangemanget kan fungera som “inkubator för nya idéer”. Genom samarbete mellan fastighetsägare och kommunen förändras hela områden för en ny högre samhällsklass. Det bostadsområde i Malmö vars gentrifieringprocess idag är mest aktuell är stadsdelen Möllevången. Två av de största fastighetsägarna på Möllan är Heimstaden och Akelius, vilka aktivt arbetar för att gentrifiera bostadsområdens för egen privat vinning och på bekostnad av de nuvarande boenden. I genomsnitt tjänar Akelius och Heimstaden 22 000 kr per lägenhet och år, vilket kan jämföras med det kommunala fastighetsbolaget MKBs 12 000 kr. Dessa två fastighetsägare tjänar alltså nära dubbelt så mycket per lägenhet i jämförelse med MKB. Trots detta vägrar de systematiskt att underhålla sina redan uthyrda lägenheter. Istället väljer de att vänta tills dess att de boende flyttar och genomför då totalrenoveringar i samband med kraftigt höjda hyror (sk renovräkningar), i vissa fall så höga som 60 %. Vi accepterar inte längre att bli ignorerade, utnyttjade och agera spelpjäser på fastighetsbolagens och kommunens spelplan!

I skydd av nattens mörker attackerade vi Akelius kontor på Föreningsgatan och Heimstadens kontor på Norra skolgatan i Malmö på torsdagen den 14e december respektive tisdagen den 19e december. Med svarta och röda färgbomber markerade vi vårt motstånd mot deras vanskötsel av våra lägenheter och renovräkningar av våra grannar. Vid besöket hos Heimstaden fann vi att deras kontor är i färd med att utökas. Med sprayade slagord som "Fuck gentrifiering" och "Vi ser er" vill vi hälsa alla fastighetsägare som gentrifierar våra bostadsområden att även vår vrede ökar. Det här är bara början!

Vi tror på en mångfald av strategier i arbetet med att bekämpa de som driver gentrifieringsprocesserna i vår stad. Det innebär att vi inte förkastar någon metod eller att vi väljer att enbart praktiserar en. Kampen mot gentrifiering fortsätter. Vi ses på möten, demostrationer och direkta aktioner...

/Nattvarelser mot gentrifiering


Malmö: Attacks against Akelius and Heimstaden, attacks against gentrification

Gentrification is a process which increases the social status of a specific area and takes place in areas characterised by increasing economic growth, such as Paris, London, Barcelona, even in Swedish cities. We are all conscious of the fact that the city of Malmö undergoes extensive changes – blink and you might miss the luxury Malmö Arena which blocks the view towards the sea. Malmö is a wonderful city and it is being destroyed in exchange for short term profits for the few. Malmö, as part of the Great Copenhagen Area, has become one of the managerial epicentres of global commerce, with wealth creation dependent on a new technocratic class based in finance, insurance, real estate, marketing and I.T. Through so-called "renovictions", private landlords tear out and renovate apartments when tenats move out, which means that only tenants with higher incomes than the previous can afford to move in. With the new richer population in the neighborhood, private and communal investments are taking place in the area, which was never the case before, to raise the sense of safety and well-being. Installation of surveillance cameras, rebuilding of dark alleys, and further/better illumination of public spaces heightens the sense of safety in the area. Investments on parks, social activities such as cultural events, further raise the area's social status. An earlier slummy area where rich people have moved in and the previous tentants have been pushed away to city's periphery. In a symbiotic like relation, landlords and public authorities together practice gentrification at the expense of already vulnerable populations.

One of the areas in Malmö that suffers from a gentrification process is Norragrängesbergsgatan, where landlords actively attempt to evict the current tenants (see for example the conflict around the Cultural Center Kontrpunkt that has been active in accommodating refugees) at the same time as the municipality of Malmö has initiated an annual street festival to highlight the area's "creativity and entreprenerial spirit" as well as to turn the area into "an incubator of new ideas". Through a close cooperation between private landlords and the municipality, the whole area changes to accommodate a new higher social class. The residential area in Malmö where gentrification is most relevant today is the neighborhood of Möllan. Two major private landlords in Malmö that have actively worked to gentrify residential areas for their own private profit and at the expense of current tenants are Akelius and Heimstaden. Akelius and Heimstaden earn on average 22,000 SEK (approximately 2220 euros) per appartment annually, which can be compared to MKB's (another landlord) 12,000 SEK. These two private landlords earn almost double in comparison to MKB. Despite their enorm profits, they sytematically refuse to maintain their rent-out appartments. Instead, they wait until current tenants move out and then they perform comprehensive renovations followed by considerable raises in the rent (in some cases up to 60%). We do NOT accept any longer to be ignored, to be exploited or to be the pawns on private landlords' and the municipality's game play!

In the night of December 12 and December 19, we attacked the local offices of Akelius in Föreningsgatan and Heimstaden in Norra skolgatan in Malmö. With red and black paintbombs, we marked our resistance against their misconduct of our appartments and the "renovictions" of our neighbors. During our "visit" at their offices, we saw their announcements that they are up to expand their offices. With sprayed slogans "Fuck gentrification" and "We see you", we would like to inform all private landlords that practice gentrification methods that our rage expands too. This is only the beginning!

We believe in a multiplicity of strategies regarding our struggle to combat those who impose gentrification processes on our neighborhoods. This means that we do not discard any method or that we solely practice another. The struggle against gentrification in all possible ways continues. See you at the assemblies, demonstrations, and direct action...

/Nocturnal creatures against gentrification

Nattvarelser mot gentrifiering

Kommentarer

Bra!

-

Cool stuff!

H

Kommentera

captcha