Inlägg

2017-04-03

APM Terminals nedskärningsprogram inleds på måndag

Den 3:e april sjösätter APM Terminals de första stegen i sitt omfattande nedskärningsprogram i Göteborgs containerterminal. Åtgärderna ska möjliggöra avveckling av ett knappt hundratal hamnarbetartjänster innan och under sommaren.

Från och med nästa vecka införs nya arbetsscheman för Natten och Tvåskiftet inom Fartygsoperationen (som lossar och lastar båtarna) samt för Tvåskiftet i Mottagningsparken (som hanterar in- och utlämning av lastade containers).

Det nya arbetssättet

Företagsledningen har också ensidigt tagit fram ett nytt arbetssätt som innebär att tre (istället för dagens fyra) hamnarbetare kontinuerligt ska bemanna två grensletruckar under arbetspassen, utöver andra arbetsuppgifter. En skiss på nedskärningsprogrammet förevisades fackföreningarna redan i januari 2016, men verkar ha skjutits upp i samband med företagsledningens offensiv mot Hamnarbetarförbundet. Totalbemanningen i krangängen för att kontinuerligt bemanna två grenslar och en kran under fartygsoperationer skärs ner från 9 till 8 personer. Det placerar Göteborg i bottenskiktet vid en internationell jämförelse (i APMT:s terminal i danska Århus är man exempelvis 10 hamnarbetare/kran).
Bemanningsnedskärningarna sker i en tid då terminalens produktivitet redan är extremt låg, både i jämförelse med containerterminalens tidigare år under privat och offentlig regi samt i jämförelse med hamnar med motsvarande kapacitet i Europa och övriga världen.

APM Terminals Gothenburgs lansering av besparingsprogrammet förespeglar dock att den kommande planen för att minska personalkostnaderna på något ännu oklart sätt också ska leda till en omfattande produktivitetshöjning på terminalen. I en bolagspresentation för ett av fartygsskiften konstaterade företaget att nuvarande produktivitet beräknats till historiskt låga 18,5 containers/timma, men aviserade samtidigt att man efter nedskärningar och uppsägningar hade målsättningen att nå 26 containers/timma. Nyckeln till ett sådant uppsving verkar, enligt företagsledningen, inte ligga i förändringar av datasystem, planering, underhåll, maskintillgång eller samarbetsklimatet på terminalen utan i en förändring av de kollektivanställdas tankesätt. I presentationen skriver man bl.a.:


"Förändring till (sic) mindset och ökad produktivitet måste ske för att undgå konsekvenser. All misskötsel till (sic) ovanstående punkter och material kommer TOS [arbetsledningen] att dokumentera och rapportera vidare."

I ett brev till APM Terminals kunder under veckan anförde företagsledningen återigen att man har en "onormalt hög frånvaro på terminalen" trots att man inte beviljar ledigheter. Produktionssvårigheter hänvisades som så många gånger förr till konflikten med Hamnarbetarförbundet och fackförbundets stridsåtgärder, som enligt brevet gör det svårt för bolaget att sköta sina produktionsåtaganden. Samtidigt hävdar bolaget i sitt kundbrev att man vid lanseringen av sitt nedskärningsprogram i nästa vecka kommer att öka sin kapacitet i Mottagningsparken med 20%. Det är sant om man bortser från följande:

  • Utnyttjandegraden på de grensletruckar som är i drift kommer att minska eftersom antalet förarbyten ökar under Mottagningsparkens öppettider.
  • Ökad arbetsbelastning och vibarationsexponering för maskinförarna kommer att leda till en sämre arbetsmiljö men svårligen bidra till ökad grensleproduktivitet.
  • De personalresurser bolaget "frigör" genom att öka arbetsbelastningen på de kvarvarande maskinförarna kan bara innebära en kapacitetsökning om ytterligare grensletruckar kan bemannas och utnyttjas i Mottagningsparken. I dagsläget utnyttjas redan alla fungerande grensletruckar på terminalen under Mottagningsparkens öppettider.
  • I bolagets övertalighetsberäkning betraktas 25% av personalstyrkan i Mottagningsparken som övertaliga med det nya arbetssättet och motsvarande antal kollektivanställda ska alltså sägas upp inom kort om volymen ligger kvar på samma nivå som idag. Aviserade uppsägningar av 35 tillsvidareanställda och ett 60-tal visstidsanställda hamnarbetare (varav många funnits på plats i terminalen i över ett år) under de kommande månaderna innebär alltså att alla påståenden om en kapacitetshöjning på personalsidan är teoretisk och tillfällig. Snarare än en förbättring av servicegraden är en försämring att vänta.


Ingen hänsyn till tidigare arbetsmiljöutredningar och ingen konsekvensanalys

Det nya arbetssättet införs ensidigt av företagsledningen, utan några överenskommelser med någon facklig part. I ett meddelande på bolagets intranät framgår att företagsledningen har kännedom om tidigare genomförda belastnings- och vibrationsutredningar från externa parter, som tydligt avrått från ett ökat inslag av grenslekörning i arbetsväxlingen under rådande arbetsmiljöförhållanden i containerterminalen. Företagsledningen har nu själva, utan skyddsorganisationens godkännande, gjort den egna bedömningen att tidigare problem kan betraktas som åtgärdade och att det nya arbetssättet inte kommer att leda till fler belastnings- och förslitningsskador.

Företaget har inte genomfört den kartläggning av personalens nuvarande skador som man ålagts inför införandet av det nya arbetssättet. Bolaget har också förkastat de externa rekommendationerna om en uppföljning efter sex månader och hävdar nu att en sådan ska konsekvensundersökning ska genomföras först om ett år.

Produktionsansvar, övertidsblockad och övertalighet

Avseende det usla produktionssifforna och företagsledningens ansvar för detsamma, bör följande klargöras gällande fackliga stridsåtgärder:
Hamnarbetarförbundet har sedan slutet av november 2016 genomfört en (1) arbetsnedläggelse i containerterminalen. Strejken ifråga genomfördes mellan klockan 12.00 och 20.00 den 24:e januari i år. Sedan några veckor tillbaka råder en varslad blockad mot övertidsarbete på terminalen, men ingen begränsning av utnyttjande av behovsanställda hamnarbetare (blixt) mellan klockan 07.00 och 16.00 på vardagar.

Den rådande övertidsblockaden sammanfaller med att företagsledningen alltså varslat om massuppsägningar och vidhåller att man ska göra sig av med strax under hundra nu schemalagda hamnarbetare. Majoritetsfacket Hamn4an har utestängts från varselförhandlingarna och ingen av de berörda hamnarbetarna har ännu fått någon information från företaget. Företaget hemlighåller fortsatt den avtalsturlista som man påstår sig ha förhandlat fram med minoritetsfackföreningen Transport2an, vilket bidrar till att en stor del av arbetsstyrkan lever med en oro och ovisshet om huruvida man kommer att förlora sin anställning under de kommande månaderna.

Schemaförändringarna

Gällande de nya arbetstiderna i Mottagningsparken har företagsledningen sekvensat start- och sluttider inom skiften i sitt ensidigt framtagna arbetsschema. Detta gör tillgången på grensleförare mer osäker vid alla typer av oplanerad frånvaro (sjukdom, VAB etc.), inte minst vid skiftens början och slut.

Natten på Fartyg har belagts med en höjning av veckoarbetstidsmåttet motsvarande +4,5 h/vecka i sitt nya arbetsschema, som de fick information om först i slutet på förra veckan. Här förväntas maskinförare framledes kunna köra grensle i totalt åtta timmar effektiv tid fyra nätter i rad utan fallande produktivitet.

Gällande Tvåskiftet på Fartyg kvarstår fortfarande en mängd oklarheter, men generellt syftar de nya arbetstiderna till att avveckla de sex ledighetsdagar om året (ATFK-dagarna) som hittills utfallit på grund av för hög veckoarbetstid (38,75 h/vecka). Detta åstadkoms genom att förkorta arbetspassen och tidigarelägga skiftbytena på ett sätt som skapar stora problem för exempelvis föräldrar som lämnar barn på förskola.

Bemanningen på samtliga tre scheman ska skäras ner och en försiktig utfasning har redan påbörjats då ett mindre antal visstids- och vikariatskontrakt löper ut under slutet av mars och början av april, samtidigt som ett av dagens tre krangäng på Natten försvinner.

Hamn4ans lägesbedömning

Transport2an har under veckan informerat personalen om sin syn på de nu förestående förändringarna av scheman och arbetssätt. Av vad som framgick har man förhandlat och kommit överens om lönerna på de nu aktuella schemorna men däremot inte arbetstiderna. Transport avser dock inte försöka motsätta sig de nya schemorna eller driva frågan vidare eftersom "de [Svenska Transportarbetareförbundet] ändå kommer att skriva på centralt".
Gällande det nya arbetssättet finns heller inga överenskommelser med det avtalsslutande minoritetsfacket Transport, utan APM Terminals ledning har beslutat sig för att ensidigt genomföra bemanningsnedskärningarna utan överenskommelser med någon facklig part. Transport2ans huvudskyddsombud meddelade berörd personal att han eventuellt kunde komma att lägga ett skyddsstopp mot det nya arbetssättet kommande måndag om protokollet från riskanalysen inte var färdigt tills dess, men beskedet var mycket vagt.

Det är tydligt att hamnarbetarna även fortsättningsvis får lita till egna krafter. Hamn4an, som organiserar 85% av hamnarbetarna i containerterminalen och en överväldigande majoritet av den nu berörda personalen, har utestängts från all formell information och alla förhandlingar i containerterminalen sedan förra året. Således saknar de nya schemorna och det nya arbetssättet legitimitet hos den berörda arbetsstyrkan. Företagsledningens åtgärdsprogram är ogenomtänkt, innebär stora arbetsmiljöproblem och kan komma att innebära ytterligare försämringar av produktivitet och servicegrad. Detta riskerar i sin tur att innebära fortsatt kundflykt mitt under en högkonjunktur, där övriga hamnterminaler i Göteborgs hamn går för högtryck.

Det enda som kan lösa dagens kaotiska situation är en återupptagen dialog med Hamnarbetarförbundet - den fackförening APM Terminals kollektivanställda själva valt att organisera sig i - och ett genomgripande omtag gällande hela produktionsmodellen på terminalen. Nya långsiktiga förhandlingslösningar, som involverar alla berörda fackliga organisationer, skulle på sikt kunna återupprätta ett konstruktivt samarbetsklimat mellan bolagets ledning och personal samt återvinna kundernas förtroende.
I dagsläget finns dock inga indikationer på att företagsledningen är vare sig villig eller kapabel att bryta den nedåtgående spiralen, och motsvarande nedskärningar även för Järnvägen (som sköter in- och utlastning till tåg), Tomparken (som hanterar in- och utgående tomma containrar) och Portarna (personalen i Port 3 och 4) kan komma att lanseras innan sommaren. Någon lösning på hamnkonflikten verkar således inte nära förestående.

Hamnarbetarförbundet

Länk: http://hamn.nu/article/2399/APM-Terminals-nedskarningsprogram-inleds-pa-mandag.html

Kommentera

captcha