Event

Riv Tidöavtalet!

När: 2022-12-10 14:00
Var: Triangeltorget, Malmö

RIV TIDÖAVTALET!
Demonstrera!

Bekämpa rasism, militarisering, fascism!

Kämpa för social rättvisa, mänskliga rättigheter och klimaträttvisa!

Tidöavtalet är det senaste exemplet på allvarliga inskränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska principer såsom allas likhet inför lagen, skydd från förföljelse och krig.

Tidöavtalet är rasistiskt. Det en attack mot icke-vita personer, boende i förorten samt flyktingar. Om detta skulle gå igenom kommer vi i hög grad att leva i en polisstat och ett angiveri-samhälle.

Tidöavtalet främjar också en bakåtvänd klimatpolitik som är en katastrof för alla människor på vår planet.

Tidöavtalet förhandlades fram på ett slott utifrån en bild av verkligheten som vi vägrar acceptera.

Vi vill ha ett samhälle och en politik som står för jämlikhet, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, fred, social rättvisa, klimaträttvisa och internationell solidaritet.

Tidöavtalet har fått hård kritik av mänskliga rättighetsorganisationer som Amnesty, Civil Rights Defenders och Rädda Barnen.

MOT RASISM OCH FASCISM
Vi vägrar låta oss splittras av de rika och mäktiga på samhällets topp. Vi kommer att bekämpa alla former av rasism i både riksdagen och vår vardag Vi har i flera år sett politiker hetsa för “hårdare tag”, ökad vapenproduktion och inhuman asylpolitik. Det får vara nog nu.

MOT MILITARISERING
Sverige har ansökt om medlemskap i kärnvapenalliansen NATO och därmed satt allas våra liv på spel. För att få gå med i NATO är man beredd att fjäska för regimen i Turkiet och utvisa kurder från Sverige.

FÖR SOCIAL RÄTTVISA
Var finns avtalet som gör något åt klassklyftorna som bara ökar, bostadsbristen och de försämrade arbetsvillkoren? Vi vill ha ett samhälle där alla är fria att leva utan förtryck eller under utvisningshot!

FÖR KLIMATRÄTTVISA
Resurser borde läggas på att radikalt ställa om samhället. De som drabbas mest av klimatkrisen är de som minst bidrar till den. Vi måste välja människor och planeten före vinst!

FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Varje människa har en okränkbar rätt att röra sig fritt över gränser och söka fred och trygghet för sig själv och sin familj. Alla försök att inskränka detta måste bekämpas!

Som en enad front kämpar vi för social rättvisa, mänskliga rättigheter och klimaträttvisa och står vi mot rasism, militarisering, fascism!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Scrap the Tidö Agreement!
Demonstrate!
Fight racism, militarization and fascism
Fight for social justice, human rights and climate justice

The Tidö Agreement is the latest example of serious restrictions on basic human rights and democratic principles such as equality before the law, protection from persecution and war. The agreement is racist. It an attack on non-white people, residents of the suburbs and refugees. If this were to go through, we will live in a police state and have a society where citizens act as informants of the state. The Tidal Agreement also promotes a catastrophic climate policy which will have disastrous consequences for all the people on our planet.

The Tidö Agreement was negotiated in a castle based on the perceptions of the involved parties. We refuse to accept them! We want a society and politics that stand for equality, human rights, legal certainty, peace, social justice, climate justice and international solidarity. The agreement has received harsh criticism from human rights organizations such as Amnesty, Civil Right Defenders and Save the Children.

Against racism and fascism
We refuse to be divided by the rich and powerful at the top of society. We will fight all forms of racism both in the Riksdag and in our everyday life. For several years we have seen politicians agitating for "tougher actions", increased weapon production and inhumane asylum policies. This has to be stopped!

Against militarization
Sweden has applied for membership in the nuclear weapons alliance NATO and thus put all our lives at risk. In order to join NATO, the politicians are prepared to suck up to the Turkish regime and expel Kurds from Sweden.

For social justice
Where is the agreement that does something about increasing class gaps, housing shortages and deteriorating working conditions? We want a society where everyone is free to live without oppression or under the threat of deportation!

For climate justice
Resources should be diverted to provide the needs for radical changes which will result in a sustainable society. Those who are most affected by the climate crisis are those who contribute least to it. We must choose people and the planet before profit!

For human rights
Each human being has the inviolable right to move freely across borders and seek peace and security for oneself and one’s family. Any attempt to curtail these rights must be fought with!

We stand as a united front for social justice, human rights and climate justice and against racism, militarization and fascism!

Location

Triangeltorget

None

None Malmö

Riv Tidöavtalet

Kommentera

captcha

Kommande Händelser

Senaste Media

  • PARIS 19/01/2023 • Demonstration mot reformerna i pensionssystemet
  • Call it Sleep a situationist film https://www.youtube.com/watch?v=01tRfPOl89A
  • Dag X - Vi behöver dig!

Senaste kommentarerna