En revolutionär infoportal

Antifa Game Jam GBG 2019

När: 2019-04-14 10:00
Var: Syndikalistiskt Forum Linnégatan 21, 413 04 Göteborg, Göteborg

Vill du göra spel och bekämpa fascism?
Då ska du vara med på...INTERNATIONAL ANTI-FASCIST GAME JAMDetta jam äger rum online och fysiskt på flera platser runt om i världen under hela aprils månad. Här i Göteborg bjuder vi in dig till Syndikalistiskt Forum i Viktoriahuset söndag 14 april 10:00 - 16:00.Klockan 12:00 besöker en lokal representant för Game Workers Unite, ett internationellt gräsrotsinitiativ för spelbranschens arbetares rättigheter, jamet och berättar om rörelsens insatser för mer rättvisa inom spelutveckling.Vill du veta mer om detta game jam och dess tema?
Besök https://itch.io/jam/antifa-game-jamPlats: Syndikalistiskt Forum, Viktoriahuset, Linnégatan 21
Tid: Söndag 14 april 10:00 - 16:00
Gratis Entré/////////////////////////////////////////////////////////////////////Arrangörerna för Antifascistiskt Game Jam Göteborg vill främja en trygg miljö. Detta innebär att skapa en miljö där människor som typiskt exkluderas från eller marginaliseras i spelrelaterade rum respekteras, accepteras och välkomnas, oavsett identitet, läggning och bakgrund. Målet med tryggare rum är att uppmuntra alla deltagare att samarbeta för att förebygga eller minska skada, i synnerhet för de som ofta får utstå våld och trakasserier. Trakasserier, diskriminering och andra kränkande beteenden tolereras inte.Dessa beteenden innefattar – men är inte begränsade till – kränkande handlingar och kommentarer (relaterade till exempelvis uttryck och identiteter kopplade till kön, sexualitet, funktion, utseende, ras, religion, språk, klass), avsiktliga hot, förföljelse/stalking, fotografering eller annan upptagning utan samtycke, olämplig beröring eller beröring utan samtycke, sexuellt eller på annat vis förnedrande grafiskt eller annat material i offentliga utrymmen, störande av samtal eller andra gemensamma aktiviteter genom avbrott eller brist på hänsyn, och all sorts ovälkommen uppmärksamhet.Deltagare som ombeds att sluta med kränkande beteenden förväntas respektera förfrågan omedelbart. Om en deltagare ägnar sig åt kränkande beteenden, eller fortsätter efter att ha blivit ombedd att sluta, kommer arrangörern att vidta de åtgärder som de anser är nödvändiga för att råda bot på situation. Detta kan innebära allt från en muntlig eller skriftlig varning till avvisning från arrangemanget (och eventuella framtida arrangemang).Deltagande på Antifascistiskt Game Jam Göteborg medför att deltagare godkänner och åtar sig att följa reglerna som beskrivs här�
Om du blir kränkt eller otrygg, märker att någon annan blir det eller har något annat bekymmer, kontakta gärna en arrangör. Om du av något skäl inte kan kontakta en arrangör i direkt anslutning till en incident får du gärna även göra det efteråt. Oavsett hur du väljer att kontakta en arrangör kommer du att förbli anonym.Arrangörerna åtar sig att hjälpa på alla möjliga vis, till exempel genom kontakt med andra aktörer, erbjuda sällskap till eller från arrangemanget eller annat som kan hjälpa någon som uppleva trygghet under arrangemanget.Ditt deltagande är viktigt!Kontaktuppgifter:
Arrangörer: antifagamejamgbg [ät] gmail.com
Telefonjour: 0200-21 20 19
Lokala myndigheter: 112 (akut); 114 14 (icke-akut)
Lokal taxi, Taxi Göteborg: 031-65 00 00�
Texten är baserad på http://gamecuriousmtl.mrgs.ca/espacesecuritaire/ och http://nomoresweden.com/safer-space-policy//////////////////////////////////////////////////////////////////////The organizers of Anti-Fascist Game Jam Gothenburg are dedicated to fostering a safer space. This means creating an environment where people who are typically excluded from or marginalized in game-related spaces feel welcome and respected, regardless of any orientation, identity and background. The goal of safer spaces is to encourage all participants to work together to prevent or reduce harm, particularly for those who are often the targets of violence and harassment. Harassment, discrimination and other other offensive behavior will not be tolerated.Such behavior includes – but is not limited to – offensive actions and comments (related to for example expressions and identities connect to gender, sexuality, ability, appearance, race, religion, language, class), deliberate intimidation, stalking, photography or other recording without consent, inappropriate or non-consensual physical contact, sexually or otherwise demeaning images or other material in public spaces, disrupting conversations or other group activities by interrupting or lack of respect, and all kinds of unwelcome attention.Participants asked to stop any offensive behavior are expected to respect the request immediately. If a participant is pursuing offensive behavior, or continues to do so after being asked to stop, the organizers may take any action they deem appropriate to remedy the situation. This can include anything from a verbal or written warning to expulsion from the event (and potential future events).Participation in Anti-Fascist Game Jam Gothenburg implies that participants agrees to and will abide by the rules described here.If you are offended or made unsafe, notice that some one else is offended or made unsafe, or have any other concern, please contact an organizer. If you for any reason cannot contact an organizer directly in connection to an incident, you are welcome to do it later. Regardless of how you decide to contact an organizer, you will remain anonymous.Organizers are ready to help out in any possible way, for example contacting other actors, provide escort to and from the event, or otherwise help anyone feel safe for the duration of the event.Your attendance is important!Contact info:
Organizers: antifagamejamgbg [ät] gmail.com
Local crime victim hotline: 0200-21 20 19
Local authorities: 112 (emergency); 114 14 (non-emergency)
Local taxi, Taxi Göteborg: 031-65 00 00This text is based on http://gamecuriousmtl.mrgs.ca/espacesecuritaire/ and http://nomoresweden.com/safer-space-policy/

Syndikalistiskt Forum

Kommentera

captcha

Senaste Media

Instant Karma: Idiot Neo-Nazi sets himself on fire while trying to burn down synagogue
Avsnitt 7 - Ende Gelände by Komintern
Direct Action Shuts Down Coal Infrastructure in Germany
Avsnitt 6 - Live i Malmö by Komintern
Support Independent Anarchist Media