En revolutionär infoportal
2017-10-14

AFA Helsingborg: Martin Karlsson berättar om sitt avhopp från NMR


Avhopp från den nationella rörelsen sker regelbundet. Det sker av olika anledningar och många vill gå vidare med sina liv. När vi hanterar kontakter med avhoppare gör vi alltid det diskret. Martin Karlsson har dock uttryckt en önskan om att berätta om sitt avhopp från NMR och har även valt att inte vara anonym.

Hur kom du i kontakt med nazismen?

Jag började egentligen att hänga med nazister redan när jag var 16 år. I början var det för att det var en “cool” grej att göra, och det kändes häftigt att folk var rädda för mig. Sedan 2008 var jag ute på stan och hamnade i handgemäng på grund av att jag var kaxig mot fel kille, killen råkade dessutom vara invandrare. Jag ådrog mig skador i och med detta. Under min konvalescens efter detta tog mitt intresse för nazismen riktig fart, och ju längre in jag kom i kretsen, ju bättre kändes det så att säga. Alla känslor av skuld och skam för handlingar jag genomfört försvann.

När gick du med i Nordiska Motståndsrörelsen? Och under vilken period var du aktiv?

Jag var aktiv i flera år som hangaround typ men fullblodsmedlem var jag mellan 2014-2016. Jag hoppade officiellt av strax efter demonstrationen i Borlänge, jag hade under en längre tid jobbat mot att ta mig ur. För mig var det på grund av familjen, vännerna och min dåvarande flickvän som var en stark drivande punkt för mig och så ert arbete förstås. Ni lyckades få mig att omvärdera hela min världsbild. Att titta på mig själv genom andras ögon så att säga och jag kan säga att jag hatade vad jag såg. Nu senare har jag ju förstått att för varje steg jag tog inåt blev jag mer och mer hjärntvättad, jag förlorade respekten för allt och alla, blev mer hetsig och bytte ut min vänliga attityd och vilja att prata om saker till att istället direkt gå till våldshandlingar.

Hur kändes det att lämna Nordiska Motståndsrörelsen?

Tiden efter jag hade lämnat, oj. Det var för det första en otroligt tung sten som lättade från mitt bröst, jag kände mig helt fri och för första gången på flera år var jag helt lycklig. Efter ett tag infann sig också en oerhört stark känsla av skuld och rent ut sagt skam för det hat jag spridit omkring mig. I denna artikel vill jag verkligen framföra en sak och det är förlåt mig för allt jag sagt och gjort, för allt hat, skadegörelser och liknande jag gjort, jag var hjärntvättad totalt och fattade inte bättre.

Har du något du skulle vilja berätta för de som funderar på att hoppa av?

Alla ni som sitter och funderar på att lämna men är rädda för att ta steget, bara hoppa av det är många många fler av dem som kommer hjälpa dig än de som vill göra dig illa, var inte rädd för att kontakta din närmsta AFA grupp, de kommer att hjälpa dig med allt från tips och råd till att erbjuda samtalsstöd från en person som ringer upp och lyssnar och finns där när det verkligen krisar för dig.
Idag är jag öppen om mitt avhopp på sociala medier och jag finns där för alla som vill prata eller be om råd, för såväl föräldrar till barn och ungdomar som är på väg att snärjas in i den nazistiska världen. Och personer som vill eller har hoppat av och som behöver snacka med någon för att komma fram till hur de ska ta sig framåt.

Hur anser du man bör bemöta en organisation som Nordiska Motståndsrörelsen?

Det bästa sättet att motarbeta en organisation är genom att vara solidariska i arbetet mot dem, att alltid lagföra dem även för småsaker, att göra livet så svårt för dem att de till slut vänder sig mot varandra. Att fortsatt hänga ut inte bara på nätet utan på stora affischer på stan, gör det svårt för nassarna att vara nassar helt enkelt.

Deltar du i intervjun frivilligt utan påtryckningar eller hållhakar från oss?

Ja jag ställer upp av egen fri vilja.

Vi tackar Martin Karlsson och hänvisar till https://antifa.se/2017/03/18/afa-helsingborg-angaende-avhopp-fran-den-nationella-rorelsen/ Vi arbetar mot den organiserade Fascismen långsiktigt och systematiskt. Kontakta oss om du vill ha råd eller hjälp.

AFA Helsingborg

AFA Helsingborg

Länk: https://antifa.se/2017/10/13/afa-helsingborg-martin-karlsson-berattar-om-sitt-avhopp-fran-nmr/

Kommentarer

Det jag hade velat höra om är vad som egentligen pågår inom NMR, vilka fraktioner finns det? Hur relaterar de olika nästena till varandra? Är det skillnad mellan de som vill driva det politiska partiet och de som vill kravalla? Hur stark position har Simon Lindberg? Just nu är det ganska svårt att förstå NMR, det finns mycket information som spretar åt olika håll.

För övrigt såg jag att Martin Karlsson hade Twitter, men jag använder inte det så det är la därför jag inte frågar direkt.

Hob med kniv

AFA (antifa) Helsingborg: Martin Karlsson Tells About its Defection from NMR

Defections from the nationalist movement happen regularly. It happens for various reasons and many want to move on with their lives. When we handle contacts with defectors we always do that discreetly. Martin Karlsson however has expressed a wish to tell about its defection from NMR and has also chosen to not be anonymous.

How did you get in contact with Nazism?

I actually started hanging with Nazis already when I was 16 years old. In the beginning because it was a “cool” thing to do, and it felt awesome that people were afraid of me. Then 2008 I was out on the town and and got into a brawl because I was cocky against the wrong guy, the guy also happened to be an immigrant. I got injured from this. During my convalescence after this my interest for Nazism really sped up, and the farther I got into the sphere, the better it felt so to speak. All feelings of guilt and debt for acts I had committed disappeared.

When did you join the Nordic Resistance Movement? And during which period were you active?

I was active for several years as a hangaround kind of but I was a full member between 2014-2016. I officially defected shortly after the demonstration in Borlänge, I had during a longer period worked towards extricating myself. For me it was because of the family, the friends and my girlfriend at the time that was a strongly motivating point for me and then your work of course. You succeeded in getting me to reevaluate my entire worldview. To look at myself through the eyes of others as to speak and I can say that I hated what I saw. Now later I have understood that every step I took inwards I got more and more brainwashed, I lost the respect for everything and everyone, became more heated and changed my kind attitude and will to talk about things to instead go straight for acts of violence.

How did it feel to leave the Nordic Resistance Movement?

The time after I had left, wow. It was first of all an incredibly heavy stone that lifted from my chest, I felt completely free and for the first time in several years I was completely happy. After a while an immense feeling of guilt and straight up shame for what I had spread around me. In this article I really want to convey one thing and that is pardon me for everything I have said and done, for all the hate, vandalism and similar I have done, I was completely brainwashed and did not understand better.

Do you have something you want to tell those that think about defecting?

All you that sit and think about leaving but are afraid of taking the step, just defect there are many many more of those that will help you than those that want to hurt you, don’t be afraid to contact your closest AFA [antifa] group, they will help you with everything from tips and advice to offering counseling from a person that calls and listens and is there when there really is a crisis for you. Today I am open about my defection on social media and I am there for everyone that wants to talk or ask for advice, for both parents and youth that are getting entangled in the Nazi world. And people that want to or has defected and needs to chat with someone to conclude how they shall move forward.

How do you think that one should respond an organization like the Nordic Resistance Movement?

The best way to work against an organization is through being in solidarity in the work against them, to always prosecute them even for trifles, to make life so difficult for them that they eventually turn on each other. To continue exposing them not only online but on large posters around town, simply make it difficult for the Nazis to be Nazis.

Do you participate in the interview voluntarily and without pressure or leverage from us?

Yes I participate of my own free will.

We thank Martin Karlsson and refer to https://antifa.se/2017/03/18/afa-helsingborg-angaende-avhopp-fran-den-nationella-rorelsen/ [in Swedish] We work against the organized Fascism long-term and systematically. Contact us if you want advice or help.

AFA [antifa] Helsingborg, October 2017

Translated for Enough is Enough

Enough is Enough

Kommentera

captcha

Senaste Media

Avsnitt 6 - Live i Malmö by Komintern
Support Independent Anarchist Media
Folk mot fossilgas | Civil olydnad i Göteborg | 6-8 september
Komintern avsnitt 5 - Kyrkovalet är den antifascistiska skyddsvallen
EG Save the Date 2019 English