Event

WALKOUT IN SOLIDARITY WITH GAZA

När: 2023-10-31 13:30
Var: SWEDEN'S UNIVERSITIES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, Alla

ENGLISH BELOW

Just nu pågår brutala krigsförbrytelser mot människor i Gaza. Vi bevittnar i realtid hur Israel bombar den instängda befolkningen och stoppar tillgången till vatten, elektricitet, mat och medicin. Urskillningslösa attacker riktas mot bostäder, skolor, sjukhus och hela den civila infrastrukturen. Förödelsen är ofattbar, dödssiffrorna stiger för varje timme. Förtvivlade barn och föräldrar söker efter anhöriga i rasmassorna. Det finns ingen trygg plats i Gaza.

Vi som står bakom detta upprop är studenter, lärare och personal vid svenska lärosäten. Vi vill påminna den svenska regeringen om skyldigheten att ingripa om det finns tecken på att folkmord, etnisk rensning, krigsbrott eller brott mot mänskligheten begås. Vi fördömer alla attacker mot civila och alla överträdelser av internationell rätt, oavsett vem som utför dem. Vi vägrar tvingas in i en svartvit polarisering för att vi står upp för det som borde vara självklart: alla människors lika värde.

De senaste veckorna har Israel genom flyganfall mot Gaza dödat tusentals palestinier och bland dem är närmare hälften barn. Tiotusentals är skadade och hundratusentals människor har fördrivits på Israels order, som sedan attackerar områden som civila uppmanas att fly till. Israels syfte med kriget mot Gaza och de parallella attackerna mot palestinier på Västbanken är att upprätthålla sitt många decennier långa system av förtryck och dominans över det palestinska folket. I 75 år har Israel ignorerat FN:s upprepade resolutioner och kränkt internationell rätt och mänskliga rättigheter utan att det fått några konsekvenser. I skuggan av anfallen mot Gaza ökar också militärens och beväpnade bosättares våld mot den palestinska befolkningen på Västbanken och i Östra Jerusalem.

Ett omedelbart eldupphör och införsel av humanitär hjälp är ett absolut måste. Det internationella samfundet har en skyldighet att se till att så sker. Därefter måste det internationella samfundet ta itu med grundorsaken till det ohyggliga som pågår. För att det ska bli en lösning – en rättvis, hållbar fred – måste Israels ockupation upphöra och palestiniernas rättigheter respekteras. Det är uppenbart att detta endast kommer att ske genom att omvärldens militära, politiska och ekonomiska stöd till Israel avbryts.

VI UPPMANAR DÄRFÖR SVERIGES UNIVERSITET, HÖGSKOLOR OCH FOLKHÖGSKOLOR ATT:

  1. Avbryta allt samarbete med israeliska universitet och forskningsinstitut som har samröre med den israeliska militärindustrin. Sådant samarbete bidrar på ett direkt sätt till den folkrättsvidriga ockupationen av Palestina och förtrycket av den palestinska civilbefolkningen.
  2. Tydligt uttrycka solidaritet med det palestinska folket och uppmana våra politiska företrädare att omedelbart agera för en vapenvila i Gaza, för införsel av humanitärt bistånd och för FN:s skydd av befolkningen.

WALKOUT I SOLIDARITET MED GAZA
NÄR? Tisdag 31 oktober, kl. 13.30
VAR? Hela landet!

Studenter, lärare och övrig personal över hela landet lämnar föreläsningssalen i solidaritet med civilbefolkningen i Gaza.

Tyst manifestation utanför respektive institution/universitet/folkhögskola. Ta gärna med ett ljus att tända. Inga symboler förutom den palestinska flaggan är tillåtna.

Meddela gärna deltagande och skicka bilder/video på tisdag till studentupprop@gmail.com

IN ENGLISH

STUDENTS IN SOLIDARITY WITH GAZA

Brutal war crimes are continuously being committed against the civilians in Gaza. We are witnessing in real time how Israel is bombing the trapped population and prohibiting access to water, electricity, food and medicine. Indiscriminate attacks are directed at homes, schools, hospitals, and the entire civilian infrastructure. The devastation is unimaginable, the death toll is rising by the hour. Hundreds of Palestinian civilians remain under the ruins while their families desperately search for them. There is no safe place in Gaza.

We, students, teachers and staff of Swedish universities and higher education institutions, wish to remind the Swedish government of the obligation to intervene when there is a risk that genocide, ethnic cleansing, war crimes or crimes against humanity are being committed. We condemn all attacks on civilians and all violations of international law, regardless of who the perpetrator is. We refuse to be forced into a black and white polarisation when we stand up for what should be obvious: the equal value and equal rights of all humans.

In recent weeks, Israel’s airstrikes have killed several thousands of Palestinians, nearly half of which are children. Tens of thousands are injured and hundreds of thousands have been forced to leave their homes only to be attacked in the areas which Israel have marked as safe and directed civilians to flee. It is clear that the aim of Israel’s continued massacres in Gaza and the parallel attacks on Palestinians in the West Bank is to maintain its decades-long system of oppression and domination over the Palestinian people. For the last 75 years, Israel has repeatedly ignored UN resolutions and violated international law and human rights without any consequences. While the focus has shifted to the attacks on Gaza, Palestinians in the West Bank and East Jerusalem are subjected to an alarming increase in violence by the military and armed settlers.

An immediate ceasefire and entry of humanitarian aid into Gaza is an absolute must. Next, the international community must address the root cause of the atrocities that are unfolding. For there to be a solution – a just, sustainable peace – Israel's occupation must end and the human and sovereign rights of the Palestinians must be respected. It is clear that a just, sustainable peace requires the international community to end their military, political and economic support of Israel.

THEREFORE, WE URGE SWEDEN'S UNIVERSITIES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TO:

  1. Cease all cooperation with Israeli universities and research institutes that have ties to the Israeli military industry. Such cooperation contributes directly to the illegal occupation of Palestine and the oppression of the Palestinian civilian population.
  2. Clearly express solidarity with the Palestinian people and call on Sweden’s political representatives to call for an immediate ceasefire in Gaza, for the untethered entry of humanitarian aid and for the protection of the civilian population.

WALKOUT IN SOLIDARITY WITH GAZA

WHEN? Tuesday 31 October, at 1:30 p.m
WHERE? Outside your University institution/faculty!

Students, teachers and other staff across the country will leave the lecture hall in solidarity with the civilian population in Gaza.
Please bring a candle to light. Silent event outside the institution/faculty, no symbols other than the Palestinian flag are allowed.
Please send pictures/video on Tuesday to studentupprop@gmail.com

Palestinagrupperna i Sverige

Kommentera

captcha