En revolutionär infoportal

Revolutionär 1 Maj Lund

När: 2019-05-01 13:00
Var: Knut den Stores Torg, Lund

IN ENGLISH BELOWIdag finns möjligheterna att skapa ett globalt, klasslöst samhälle. Varje dag nås vi av nyheter om nya framsteg i medicin, information och logistik. Med hjälp av automatisering kan vi vara på väg mot ett samhälle utan lönearbete, där människor kan äta sig mätta och där vi får chans att utvecklas istället för att slita ut oss på jobbet. Vi behöver inte någon stat för att koordinera samhället utan kan skapa en sann, global sammanslutning av fria individer.Men istället för att detta sker så sprider massarbetslöshet ut sig, meningslösa bullshit-jobs skapas av politiker, stater försöker militärt och politiskt ta över resurser och själva planeten riskerar att dö. Det är med detta perspektiv vi bjuder in er till 1:a maj i Lund. Det är som Rosa Luxemburg sa: det är antingen socialism eller barbari.

Miljökatastroferna avbyter varandra, men samtidigt så har vi under detta år sett massrörelser som brukar direkt aktion. Ungdomar går i första ledet för klimatet. Låt oss tala klarspråk: det är kapitalismen som är problemet, som förstör vår värld. Det är bara ett klasslöst samhälle som kan rädda jorden vi lever på. Tiden är knapp, men vi kan vinna, så länge vi inte återigen blir lurade av politiker och företag.

Arbetarklassen i Sverige är en brokig grupp som länge har dominerats av socialdemokratin som passiviserat den. Inskränkningarna i strejklagen är de tydligaste exemplet på detta, men förslaget har också väckt den största oppositionen inom fackföreningsrörelsen på årtionden. Delar av LO har börjat bryta med S, och öppnar för möjligheten för fri arbetarkamp. Vi har sett resultaten av sådana kamper i Hamnarbetarnas seger och nu senaste i Skåne Factory Workers seger för migrantarbetare. Just migranter är en grupp som är central för att förstå den moderna arbetarklassen och som aktualiserar behovet för antirastistisk solidaritet inom vår klass.

Vårt samhälle håller samtidigt på att bli allt mer reaktionärt: våra feministiska landvinningar och våra antirastisiska kamper angrips från ett reaktionärt block i samhället. Dessa är såväl organiserade fascister som högerpolitiker och borgerliga ledarsidor. De försöker kontrollera och disciplinera människor för att ingå i en ordning som nu faller samman omkring dem. De kommer förlora, men de måste bekämpas. Vårt mål är att skapa ett samhälle där envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling, då måste vi också ta kampen på gatan mot alla reaktionärer.FÖR DET KLASSLÖSA SAMHÄLLET!
DEMONSTRERA PÅ 1 MAJ I LUND!Today there are all the possibilities to create a global society without classes. Every day we are reached by news on advancements in medicine, information and logistics. With the aid of automation we could be on our way to a society without wage work, where people can be properly fed and where we have a chance t express ourselves and develop rather than be burned out at work. We don't need a state to coordinate society but can create a true, global association of free individuals.But instead of this occuring mass unemployment is spreading, pointless bullshit jobs are created by politicians, states attempt to militarily and politically dominate resources and the planet itself risks death. It is with this perspective that we invite you to May Day in Luund. Like Rosa Luxemburg said: it's a choice between socialism and barbarism.The environmental disasters are coming one after another, but during this year we have seen direct action-oriented mass movements. Youth are the first to stand up for the climate. Let us be clear: it is capitalism that is the problem, which is destroying ouur environment and our world. It is only a society without classes, a non-capitalist one, that can save the earth we live on. Time is of the essence, but there is still time to win, as long as we do not get fooled by companies and politicians once more.The working class in Sweden is a broad group which has, for a long time, been dominated by Social Democracy which has served to passivize the class. The suggested limitations in the right to strike are the clearest example of this, but the law proposal has created the largest opposition within the unions in decades. Parts of the blue collar unions, LO, have begun to break with the Social Democrats and open the possibility for independent workers struggles. We have seen the results of such struggles in the Dock Workers victory, and just now in the victory of the migrant workers in Skåne Factory Workers. Migrants are themselves a group which is essential to understand the modern working class and which clearly shows the need for antiracist solidarity within our class of wage workers.Our society is, at the same time, growing more reactionary: our feminist gains and antiracist struggles are being attacked by a reactionary block in society. These are organized fascists, as much as right-wing politicians and right-wing editorials. They are trying to control and discipline people to retain the order which is now collapsing all around them. They will lose, but they have to be fought. Our goal is to create a society where the free development of one person is the basis for the free development of all, and then we have to take the fight in the streets against reactionaries of all stripes.FOR A SOCIETY WITHOUT CLASSES!
TAKE TO THE STREETS ON MAY 1!

Revolutionär 1 Maj, AO, SUF, India, Smålands

Kommentera

captcha

Senaste Media

Instant Karma: Idiot Neo-Nazi sets himself on fire while trying to burn down synagogue
Avsnitt 7 - Ende Gelände by Komintern
Direct Action Shuts Down Coal Infrastructure in Germany
Avsnitt 6 - Live i Malmö by Komintern
Support Independent Anarchist Media