En revolutionär infoportal
2018-04-24

Malmö Anarchist Book fair Ⓐ about us

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Om oss

I en tid då vi ser hur sociala kamper möts av allt hårdare repression från stat och kapital, kände vi behovet av att arrangera ett forum där vi kan mötas för att diskutera, skapa och stärka varandras olika former av motstånd. Malmös Anarkistiska Bokmässa önskar vara en mötesplats och plattform för att sprida anarkistiska idéer och informera om pågående kamper både i Sverige och internationellt. I arbetet med att skapa bokmässan finns en pågående diskussion och strävan mot att den ska vara självorganiserad, antiauktoritär, feministisk, antirasistisk och revolutionär. Vi som jobbar med bokmässan tror på horisontella och icke-delegativa former för aktioner, organisering och kunskapsspridning, som bygger på jämlikhet och solidaritet.

Utan jämlikhet finns inte frihet och utan frihet finns inte jämlikhet. Som anarkister tror vi på ett samhälle med en ny social struktur, ett klasslöst samhälle där alla får ta plats och leva oberoende av etnicitet, kön, sexuell läggning eller förmåga, bortom hierarkier i en miljö där alla har rätt till ekonomisk och social trygghet. Anarkismen motsätter sig staten och dess våldsmonopol som verktyg för att upprätthålla kapitalistiska strukturer.

Att vi sitter i arbetsgruppen för att bygga Malmös Anarkistiska Bokmässa 2018 innebär inte att vi lever upp till våra ideal. Tyvärr lever vi fortfarande i ett kapitalistiskt, exploaterande, patriarkalt, och rasistiskt klassamhälle, men vi önskar att bokmässan ska vara en plats där vi möts och inspireras av varandras kamper mot stat och kapital. Med den Anarkistiska bokmässan vill vi ge utrymme åt dessa idéer genom presentationer av böcker och publikationer som rör sig inom det anarkistiska spektrat, men även föredrag, diskussioner och workshops. Att sprida teori och praktik stärker vår rörelse lokalt och globalt.

Vi strävar efter att bokmässan ska vara ett tryggt rum fritt från de strukturer och förtryck vi kämpar mot och hoppas att alla deltagare hjälper oss att skapa det rummet. Under dessa dagar hoppas vi finna gemenskap, likheter och delade mål, men också förståelse för var och hur våra individuella projekt och önskemål skiljer sig åt.

Bokmässan utgör ett litet försök att göra anarkism till ett hot mot det nuvarande politiska systemet!


english version

About us

In a time when social struggles face increasingly harder state repression, we felt the need to organize a forum where we can meet to discuss, create and strengthen each other's diverse forms of resistance. The Malmö Anarchist Book-Fair aims to be a meeting place and a platform for spreading anarchist ideas and informing about ongoing struggles both in Sweden and internationally. In the process of organizing the book-fair, there is a continuous discussion and effort to work in a self-organized, anti-authoritarian, feminist, anti-racist and revolutionary way. We who work with the book-fair believe in horizontal and non-delegative forms of action, organization and dissemination of knowledge/information, based on equality and solidarity.

Without equality there is no freedom and without freedom there is no equality. As anarchists, we believe in a society with a new social structure, a classless society where everyone can take place and live independently of ethnicity, gender, sexual orientation or ability, beyond hierarchies in an environment where everyone has the right to economic and social security. Anarchism opposes the state and its monopoly to violence as a tool for maintaining capitalist structures.

Being part of the the workgroup that organizes the Malmö Anarchist Book-Fair 2018 does not mean that we live up to our ideals. Unfortunately, we are still living in a capitalist, exploitative, patriarchal, and racist class society, but we wish the book-fair to be a place where we meet and inspire from each other's struggles against state and capital. With the Anarchist Book-Fair, we want to give space to these ideas through presentations of books and publications within the anarchistic spectrum, but also talks, discussions and workshops. Spreading theory and practice strengthens our movement locally and globally.

We aspire that the book-fair will be a safe space, free from the structures and oppression we are fighting against and we hope that all participants will help us create such an environment. During these days, we hope that we share a feeling of communality and we identify similarities and shared goals, but also understanding of where and how our individual projects and wishes diverge.

The book fair-represents a tiny attempt to make anarchism a threat to the current political system!

Malmö Anarchist Book fair

Länk: https://anarchistbookfairmalmo.net/eng/about.html

Kommentera

captcha

Senaste Media

Camover: Berlin Anarchists Against Surveillance a(A)a
The Coal Miners' Bitter Battle for Dignity
Unga jobbar gratis för Yepstr by SUFstockholm
Against nazis in Helsinki 6/12/2018
Finnish anarchist activism, graffiti & riots 2014 - 2017