Event

Välkmna till tredje mötet med Anarkistiskt nätverk Malmö /Welcome to the third assembly with Anarchist Network Malmö

När: 2019-02-28 18:00
Var: Majkällaren (Spånehusvägen 62 A), Malmö


Anarkistiskt Nätverk Malmö

Som anarkister är vår ambition att vara en del av, och i solidaritet med, de som blir utsatta för ekonomiskt, politiskt och socialt förtryck av kapitalismen, staten, patriarkatet och fascismen. Den senaste tiden har ordet 'kris' kommit att upprepade gånger bli missbrukat för att legitimera hårda attacker mot arbetarklassen, migranter, folk från förorten och marginaliserade människor, för att tvinga in dem i kapitalismens och statens normalitet. Vi lever i ett tillstånd av konstant förtryck i ett system som förevigar sin existens genom exploatering av såväl människor som naturen.

Mot denna bakgrund valde vi att skapa detta anarkistiska nätverk bestående av grupper och individer, för att försöka skapa ett samhälle där vi erövrar större frihet och autonomi med anti-kapitalistiska och anti-auktoritära medel. Ett samhälle med sociala alternativ och rätt att experimentera. Ett samhälle som bygger på allas deltagande efter förmåga. Ett samhälle emot social uteslutning och repression. Detta nätverk är en del av att bygga upp en antiauktoritär väv som tar sin styrka ur de förslag och den praktik som för oss närmare våra mål. Nätverket ska utgöra en organiseringsplattform som möjliggör materialiseringen av beslut, ett antagande av ett minimalt politiskt ramverk och legitimera våra politiska överenskommelser.

Med denna bakgrund vill vi;

- Arbeta för att föra anarkismen till hjärtat av klasskampen och att visa att det anarkistiska projektet sammanfaller med en kamp för jämlikhet och frihet;

- Bidra till en diskussion om hur politik kan genomföras av människor på gatorna och på arbetsplatser, här och nu.

- Befästa självorganisationens praktik. Vi måste garantera att inga intressen som står utanför kampen påverkar inriktningen eller försöker påtvinga den en klass av ledare;

- Systematiskt och kontinuerligt ingripa i olika lokala sociala kamper, i solidaritet med internationella rörelser.

Vi ser framför oss en social organisering med jämlikhet och drägliga liv för alla, fria från alla sorters auktoriteter, makt och förtryckande institutioner.


När? Torsdagen den 28e februari kl 18.00

Var? Majkällaren (Spånehusvägen 62 A, Malmö)

------------------------------------------------English-----------------------------------------------


Anarchist Network Malmö

As anarchists, our ambition is to be a part of and in solidarity with those who are subjected to economic, political and social opression at the hands of capitalism, state, patriarchy and fascism. During recent times the word "crisis" has been repeatedly misused to legitimize harsh attacks against the working class, migrants, people from urban areas, and otherwise marginalized people, to force them in to the normality of state and capitalism. We live in a constate state of repression in a system that is perpetuating its existance through exploitation of people as well as nature.

Against this background, we decided to form this anarchist network consisting of both groups and individuals, to try to create a society where we conquer greater freedom and autonomy through anti-capitalist and anti-authoritarian means. A society with alternatives and a right to experiment. A society built upon everyones participation. A society against social exclusion and repression. This network is a part of building an anti-authoritarian weave, which takes its strength from the propositions and the practices that moves us closer to our goals. The network will be an organizational platform which enables the materialization of decisions, the adoption of a minimal political framework, and legitimizes our political agreements.

With this background we want to;

- Work to bring anarchism to the heart of the class struggle and show that the anarchist project coincides with a struggle for equality and freedom;

- Contribute to a discussion about how politics can be implemented by people on the streets and in workplaces, here and now;

- Fortify the practice of self-organization. We must guarantee that no interests that stands outside of the struggle influences the direction or tries to enforce a class of leaders;

- Systematically and continually intervene in varying local social struggles, in solidarity with international movements.

We see ahead of us a social organization with equality and better lives for all, free from all sorts of authority, power and oppressive institutions.

When? Thursday the 28th of february at 18.00

Where? Majkällaren (Spånehusvägen 62 A, Malmö)


Anarkistiskt Nätverk Malmö

Anarkistiskt nätverk Malmö

Kommentarer

Wow, bästa initiativet ifrån anarkistiskt håll på forever! Äntligen några som, till skillnad från diverse bokmässor, fattar vad som är vad!

@

Jag ser ingen konflikt mellan ett politiskt nätverk och en bokmässa. Båda bidrar på olika sätta till samma mål: spridningen av anarkistiska budskap och praktiker.

anarkist

Nej har inget emot bokmässor. Det är det flummiga innehållet jag är emot.

@

Bokmässor arras av folk som deltar i möte. De möten är öppna. Du är välkommen att delta och påverka innehållet.

Anarkist

Kommentera

captcha